Numbers - Maskera (beskära) bilder

background image

Maskera (beskära) bilder

Om du vill ta bort oönskade delar av en bild kan du beskära den utan att ändra den
faktiska bildfilen genom att maska kanterna. Om du inte anger någon form för masken
använder Numbers som förval en rektangulär mask. Du kan använda valfri tillgänglig
form i Numbers, även en anpassad form du skapat med ritverktyget till att maskera
bildens kanter.

204

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

background image

Kapitel 9

Arbeta med former, grafik och andra objekt

205

Så här maskerar du en bild:

1

Importera bilden du vill maskera.

2

Beroende på vilken maskform du vill använda gör du något av följande:

Om du vill maskera bilden med den förvalda rektangulära formen markerar du

Â

bilden och klickar sedan på knappen Mask i verktygsfältet (eller väljer Format >
Mask).
Om du vill maskera bilden med en förritad form (t.ex. en cirkel eller en stjärna)

Â

markerar du bilden och väljer Format > ”Mask med form” > Form.
Om du vill maskera bilden med någon annan form, t.ex. en anpassad form, skapar

Â

du den form du vill använda och drar den sedan till bilden du vill maskera. Markera
både formen och bilden genom att skiftklicka på dem och klicka sedan på Mask i
verktygsfältet (eller välj Format > ”Mask med vald form”).

En mask visas över bilden och även ett antal reglage visas.

Dra i bilden för att
placera in delen du vill
visa.

Dra i reglaget för att
ändra storlek på bilden.

Klicka för att visa eller gömma
området utanför masken.

Dra i markeringshandtagen
för att ändra storlek på
masken.

3

Om du vill ändra storlek på bilden drar du reglaget ovanför knappen Redigera mask.

4

Justera masken genom att göra något av följande:

Du ändrar storlek på masken genom att dra markörerna på maskformen. Om du vill

Â

behålla maskens proportioner håller du ner skifttangenten medan du drar.
Om du vill rotera masken håller du ner kommandotangenten medan du drar en

Â

hörnmarkör på masken.

5

Dra bilden tills du har placerat den så att den del du vill ska synas visas. Om du vill

flytta masken klickar du på den streckade kanten på masken och drar.

6

När du är nöjd med placeringen av och storleken på bilden och masken kan du avsluta

genom att göra något av följande:

Dubbelklicka på masken eller bilden.

Â

Tryck på returtangenten.

Â

Klicka utanför bilden.

Â

Klicka på Redigera mask.

Â

background image

7

Om du vill ändra storleken på eller rotera den maskade bilden drar eller

kommandodrar du markörerna.

8

Du ändrar storlek på eller placeringen av masken eller bilden i den genom att markera

den maskerade bilden och sedan klicka på Redigera mask.
Upprepa stegen ovan tills du är nöjd.

9

Du tar bort masken från bilden genom att klicka på Ta bort mask i verktygsfältet (eller

välj Format > Ta bort mask).

Om du maskerat en mycket stor bildfil och du bara behöver använda en mindre
version i kalkylbladet kan du ange att bara den mindre kopian av bilden ska sparas
i Numbers. På så vis kan du minska den totala storleken på kalkylbladet. Se ”Minska
bildfilsstorlekar” på sidan 206”.