Numbers - Formatera punktlistor

background image

Formatera punktlistor

Även om du kan skapa en enkel punktlista automatiskt får du tillgång till många fler
alternativ för formatering av punktlistor om du använder textgranskaren. Läs ”Skapa
listor automatiskt” på sidan 188” om du vill veta hur du skapar listor automatiskt.

Så här lägger du till och formaterar en punktlista med textgranskaren:

1

Placera insättningspunkten där du vill att listan ska börja.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för textgranskaren och sedan på

Punkter.

3

Välj en punktstil från popupmenyn Punkter och numrering.

188

Kapitel 8

Arbeta med text

background image

Kapitel 8

Arbeta med text

189

Om du vill använda ett skrivet tecken som punkt väljer du Textpunkter och väljer
sedan ett tecken från listan eller skriver ett nytt tecken i fältet.
Om du vill använda någon av de bildpunkter som följer med Numbers väljer du
Bildpunkter och väljer sedan en bild från rullistan.
Om du vill använda en egen bild som punkt väljer du Anpassad bild och väljer en bild i
dialogrutan Öppna som visas.

4

Om du vill ändra storleken på en bildpunkt anger du antal procent av den

ursprungliga bildstorleken i fältet Storlek. Du kan också markera kryssrutan ”Skala med
text” och ange antal procent av textstorleken. Om du väljer det alternativet behålls
storleksförhållandet mellan bildpunkten och texten även om du senare ändrar textens
typsnittsstorlek.

5

Om du vill justera avståndet mellan punkterna och vänstermarginalen använder du

fältet Punktindragning. Om du vill justera avståndet mellan punkterna och texten
använder du fältet Textindragning.

6

Du placerar punkterna högre eller lägre i förhållande till texten i en textruta eller form

genom använda fältet Justering.

7

Du lägger till och skapar indragningar för punktobjekt i listan genom att göra något av

följande:

Du lägger till en ny listpost på samma indragningsnivå genom att trycka på

Â

returtangenten. Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören
till nästa cell” är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten
istället.
Du skapar ett stycke utan punkter inom en listpunkt genom att trycka på

Â

returtangenten samtidigt som du håller ner skifttangenten. Om du arbetar i
en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är markerat i
tabellgranskaren trycker du på kontroll-returtangenten istället.
Du skriver en ny listpost på nästa lägre indragningsnivå genom att trycka på tabb.

Â

Du skriver en ny listpost på nästa högre indragningsnivå genom att trycka på skift-
tabb. Du kan också klicka på en punkt och dra den åt höger, vänster, nedåt och åt
höger eller nedåt och åt vänster.
Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell” är
markerat i tabellgranskaren använder du reglagen för indragningsnivå på panelen
Punkter i textgranskaren till att ändra nivån för poster.
Du återgår till vanlig text när listan är slut genom att trycka på returtangenten och

Â

välja Inga punkter från popupmenyn Punkter och numrering. Du kan också behöva
justera indragningsnivån.
Om du arbetar i en tabellcell och ”Returtangenten flyttar markören till nästa cell”
är markerat i tabellgranskaren trycker du på alternativ-returtangenten istället för
returtangenten.