Numbers - Lägga till mer information i ett befintligt diagram

background image

Lägga till mer information i ett befintligt diagram

Du kan lägga till data från enskilda intilliggande celler och celler som inte ligger intill
varandra till de som diagrammet redan refererar till, inklusive en helt ny rad eller
kolumn, eller lägga till data från flera tabeller.

Så här lägger du till mer information i ett diagram:
Om du vill lägga till data från intilliggande celler till redan plottade celler markerar du

m

diagrammet och håller sedan ner skifttangenten medan du klickar på de celler du vill
använda.
Om du vill lägga till data från celler som inte ligger intill varandra till redan plottade

m

celler markerar du diagrammet och håller sedan ner kommandotangenten medan du
klickar på eller drar över de celler du vill använda.
Om du vill utöka intervallet av intilliggande celler vars värden plottas markerar du

m

diagrammet. I tabellen drar du det runda reglaget i intervallets nedre högra hörn åt
höger eller nedåt.
Om diagrammet är ett punktdiagram kan du bara lägga till ett jämnt antal rader eller
kolumner när du drar.
Om du vill lägga en ny rad eller kolumn med data markerar du tabellen och infogar

m

raden eller kolumnen mellan celler som redan är plottade. När du lägger till data i de
nya cellerna plottas informationen i diagrammet.
Om du vill lägga till data från celler i en annan tabell markerar du cellerna med de data

m

du vill lägga till och drar dem sedan till diagrammet.
Den nya informationen läggs till som en ny dataserie. Om du vill visa eller ändra
diagrammets källdata klickar du på en dataserie i diagrammet så visas tabellen och
cellerna som diagrammet baseras på.

Om du vill veta hur du tar med data från gömda rader och kolumner i diagrammet
läser du ”Visa gömda tabelldata i en tabell” på sidan 146”.