Numbers - Visa etiketter i ett cirkeldiagram

background image

Visa etiketter i ett cirkeldiagram

Du använder diagramgranskaren till att visa och gömma serie- och datapunktsetiketter
i ett markerat cirkeldiagram.

Så här visar du serienamn eller datapunktsetiketter i ett cirkeldiagram:

1

Markera diagrammet eller de enskilda tårtbitar du vill visa etiketter eller serienamn för.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och klicka sedan på knappen för

diagramgranskaren.

background image

3

Välj Etiketter och dra sedan placeringsreglaget så att datapunktetiketten hamnar

längre från, eller närmare, mitten av cirkeldiagrammet. Du kan också ställa in tårtbitens
avstånd från mitten som procent i förhållande till cirkeldiagrammets radie genom att
ange ett värde i fältet.
Du kan också använda reglaget Etiketter i formatfältet till att placera in etiketter.

4

Du väljer vilket format värdena visas med genom att välja ett alternativ från

popupmenyn Format och ändra alternativen:
Nummer: Visar datapunktvärdet utan enheter om du inte anger dem specifikt. Du
anger enheter genom att skriva dem i fältet Suffix. Du väljer en stil för visning av
negativa tal genom att ange hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler och
sedan välja -100 eller (100) från popupmenyn bredvid. Välj Avgränsare om du vill visa
en tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.
Valuta: Visar datapunktvärdet som en valutamängd. Välj symbol för valutaenheten
från popupmenyn Symbol. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska
visas. Du anger om negativa värden ska visas med ett minustecken eller inom parentes
genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en
tusentalsavdelare till vänster om decimaltecknet.
Procent: Visar datapunktvärdet som ett värde dividerat med 100. I fältet Decimaler
anger du hur många decimaler som ska visas. Du anger om negativa värden ska
visas med ett minustecken eller inom parentes genom att välja -100 eller (100) från
popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill visa en tusentalsavdelare till vänster om
decimaltecknet.
Datum och tid: Visar datapunktvärdena med ett datum-/tidsformat.
Längd: Visar datapunktvärdena som en tidsenhet (t.ex. sekunder, minuter eller veckor).
Bråk: Visar datapunktvärden mindre än 1 som ett heltal ovanför ett annat. (Om
värdena är större än 1 visas inte några bråkdelstal för datavärdena.) Välj hur exakt
du vill att bråkdelarna ska avrundas från popupmenyn Noggrannhet. Om du väljer
ett alternativ som Halvor eller Fjärdedelar visas värdet som en del av det totala
cirkelvärdet, avrundat till den noggrannhet du valt.
Vetenskapligt: Visar datapunktvärden i avancerat format där 10 upphöjt till ett värde
visas som E+ ett heltal. I fältet Decimaler anger du hur många decimaler som ska visas.
Anpassat: Välj ett anpassat numeriskt format du redan har skapat eller skapa ett nytt.
Läs ”Använda egna format för visning av värden i tabellceller” på sidan 105” för mer
information.

5

Om du vill visa serienamnet markerar du Visa serienamn.

162

Kapitel 7

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 7

Skapa diagram med data

163