Numbers - Skilja på absoluta och relativa cellreferenser

background image

Skilja på absoluta och relativa cellreferenser

Använd absoluta och relativa former av cellreferenser till att ange vilken cell du vill att
referensen ska peka på om du kopierar eller flyttar formeln som referensen finns i.

Om en cellreferens är relativ (A1) förblir den likadan även om dess formel flyttas. Om
du däremot klipper ut formeln eller kopierar den och sedan klistrar in den ändras
cellreferensen så att den behåller samma position i relation till formelcellen. Om t.ex.
en formel som innehåller $A1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i
C5 blir cellreferensen i C5 $A2.

Om rad- och kolumnkomponenterna i en cellreferens är absoluta ($A$1) ändras
inte cellreferensen när formeln flyttas eller kopieras och klistras in. Du använder
dollartecknet ($) till att ange en absolut rad- eller kolumnkomponent. Om t.ex. en
formel som innehåller $A$1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i C5
eller D5 är cellreferensen i C5 eller D5 fortfarande $A$1.

Om radkomponenten i en cellreferens är absolut (A$1) är kolumnkomponenten relativ
och kan ändras för att behålla sin placering i relation till formelcellen. Om t.ex. en
formel som innehåller A$1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i D5
ändras cellreferensen i D5 till B$1.

Om kolumnkomponenten i en cellreferens är absolut ($A1) är radkomponenten relativ
och kan ändras för att behålla sin placering i relation till formelcellen. Om t.ex. en
formel som innehåller $A1 finns i C4 och du kopierar formeln och klistrar in den i C5
eller D5 blir cellreferensen i C5 och D5 $A2.

Om både formelcellen och dess refererade celler är markerade förblir formeln likadan
när du flyttar markeringen, oberoende av de relativa eller absoluta inställningarna i
cellreferenserna.

Så här anger du hur absoluta cellreferenskomponenterna är:
Skriv en cellreferens på något av de sätt som beskrivs ovan.

m

Klicka på visningstriangeln för en cellreferens och välj ett alternativ från popupmenyn.

m

Markera en cellreferens och bläddra bland alternativen genom att trycka på

m

kommando-K.

134

Kapitel 6

Använda formler i tabeller

background image

Kapitel 6

Använda formler i tabeller

135