Numbers - Använda tangentbord och mus till att skapa och redigera formler.

background image

Använda tangentbord och mus till att skapa och redigera formler.

Du kan skriva cellreferenser i en formel eller infoga cellreferenser genom att använda
mus- och tangentbordskortkommandon.

Så här infogar du cellreferenser:
Du anger en cellreferens med ett kortkommando genom att placera

m

insättningspunkten i formelredigeraren eller formelfältet och göra något av följande:

Om du vill referera till en enskild cell trycker du på alternativtangenten och markerar

Â

sedan cellen med piltangenterna.
Om du vill referera till ett cellintervall trycker du ner skift-alternativ när du har

Â

markerat den första cellen i intervallet och håller ner tangenterna tills du markerat
den sista cellen i intervallet.
Om du vill referera till celler i en annan tabell på samma eller ett annat blad

Â

markerar du tabellen genom att trycka på alternativ-kommando-Page Down om
du vill flytta nedåt bland tabellerna eller alternativ-kommando-Page Up om du vill
flytta uppåt bland tabellerna. Använd sedan någon av de två metoderna ovan till att
markera en eller flera celler i tabellen.
Om du vill ange absoluta och relativa attribut för en cellreferens efter det att

Â

du infogat den klickar du på den infogade referensen och bläddrar genom
alternativen genom att trycka på kommando-K. Läs ”Skilja på absoluta och relativa
cellreferenser” på sidan 134” för mer information.

Du anger en cellreferens med musen genom att placera insättningspunkten i

m

formelredigeraren eller formelfältet och göra något av följande i samma tabell som
formelcellen eller i en annan tabell i samma eller i ett annat kalkylblad:

Om du vill referera till en enskild cell klickar du på cellen.

Â

Om du vill referera till alla celler i en kolumn eller rad klickar du på referensfliken för

Â

kolumnen eller raden.
Om du vill referera till ett cellintervall klickar du på en cell i intervallet och markerar

Â

eller ändrar storlek på cellintervallet genom att dra uppåt, nedåt, åt vänster eller
höger.
Om du vill ange absoluta och relativa attribut för en cellreferens efter det att du

Â

infogat den klickar du på den infogade referensen, klickar på dess visningstriangel
och väljer ett alternativ från popupmenyn. Läs ”Skilja på absoluta och relativa
cellreferenser” på sidan 134” för mer information.

Den cellreferens du infogar använder namn istället för referensfliksnotation om
”Använd namn på rubrikceller som referenser” är markerat på panelen Allmänt i
Numbers-inställningarna.
Du skriver en cellreferens genom att placera insättningspunkten i formelredigeraren

m

eller formelfältet och sedan ange cellreferensen med något av de format som beskrivs
i ”Referera till celler i formler” på sidan 131”.

background image

När du skriver en cellreferens som innehåller namnet på en rubrikcell, tabell eller ett
blad visas efter de tre första tecknen en lista med förslag på ett eller flera namn i
kalkylbladet som matchar de tecken du skrivit. Du kan välja från listan eller fortsätta
skriva. Om du vill avaktivera namnförslag väljer du Numbers > Inställningar och
avmarkerar ”Använd namn på rubrikceller som referenser” på panelen Allmänt.