Numbers - Radera en tabellstil

background image

Radera en tabellstil

När du raderar en tabellstil som används i ett kalkylblad måste du välja en annan stil
som ersätter den.

Så här raderar du en stil:

1

Klicka på pilen till höger om stilen på panelen Stilar.

2

Välj Radera stil.

3

Om stilen du vill radera används i det aktuella kalkylbladet väljer du en stil som ska

ersätta den och klickar sedan på OK.

background image

122

I det här kapitlet kan du läsa om hur du utför beräkningar i

tabellceller med hjälp av formler.

Elementen i formler

En formel utför en beräkning och visar resultatet i cellen där du placerar formeln. En
cell som innehåller en formel kallas för en formelcell.

Du kan t.ex. lägga till en formel i cellen längst ner i en kolumn som adderar siffrorna i
alla cellerna ovanför den cellen. Om några av värdena i cellerna ovanför formelcellen
ändras uppdateras summan i formelcellen automatiskt.

En formel utför beräkningar med specifika värden som du anger. Värdena kan vara
numeriska värden eller text (konstanter) som du anger i formeln. De kan också
vara värden som finns i tabellceller du identifierar i formeln genom att använda
cellreferenser. Formler använder operatorer och funktioner till att utföra beräkningar
med de värden du anger:

Â

Operatorer är symboler som resulterar i operationer, som aritmetiska beräkningar
och jämförelse- och strängoperationer. Du använder symbolerna i formlerna till att
ange vilka åtgärder du vill utföra. Symbolen + adderar t.ex. värden och symbolen =
jämför två värden och avgör om de är lika.
=A2 + 16: En formel som använder en operator till att addera två värden.
=: Föregår alltid en formel.
A2: En cellreferens. A2 refererar till den andra cellen i den första kolumnen.
+: En aritmetisk operator som adderar värdet som föregår symbolen med värdet
som följer den.
16: En numerisk konstant.

Â

Funktioner är fördefinierade, namngivna operationer som SUMMA och MEDEL. Om
du vill använda en funktion skriver du namnet på funktionen och, i en parentes
efter namnet, anger du de argument som behövs för funktionen. Argument är de
datavärden funktionen använder när operationerna utförs.

6