Numbers - Använda det numeriska formatet i tabellceller

background image

Använda det numeriska formatet i tabellceller

Använd det numeriska formatet till att formatera visningen av decimaltecken,
tusentalsavgränsare och negativa värden.

Om du vill definiera ett numeriskt format som visar två decimaler, en
tusentalsavgränsare och negativa tal med ett minustecken markerar du en eller
flera celler och klickar sedan på knappen Numeriskt format i formatfältet. Använd
knapparna Öka antalet decimaler och Minska antalet decimaler till att ändra antalet
decimaler.

Sifferformateringsknapp

Använd cellgranskaren till att styra det numeriska formatet ytterligare.

Så här definierar du ett numeriskt format med cellgranskaren:

1

Markera cellen eller cellerna.

2

Klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för cellgranskaren.

3

Välj Numeriska format från popupmenyn Cellformat.

4

Du anger hur många decimaler som ska visas i fältet Decimaler.

Om ett värde innehåller fler decimaler än du angett avrundas decimalvärdet, det
beskärs inte. Om t.ex. en cell formaterats för två decimaler visas värdet 3,456 som 3,46
och inte som 3,45.

96

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

background image

Kapitel 4

Arbeta med tabellceller

97

5

Du anger hur negativa värden visas genom att välja ett alternativ från popupmenyn

bredvid fältet Decimaler.

6

Du anger om en tusentalsavgränsare ska användas eller inte genom att markera eller

avmarkera Avgränsare för tusental.