Numbers - Använda tabellverktyg

background image

Använda tabellverktyg

Du kan formatera en tabell och tabellens kolumner, rader, celler och cellvärden med
hjälp av olika Numbers-verktyg.

Så här formaterar du en tabell:
Du kan markera en tabell genom att klicka på namnet i panelen Blad och använda

m

formatfältet till att snabbt formatera tabellen. I ”Markera en tabell” på sidan 56” kan du
läsa om andra sätt att markera en tabell.

Ordna text i tabellceller.

Formatera cellramar.

Lägg till bakgrunds-

färg i en cell.

Formatera cellvärden.

Hantera sidhuvud

och -fötter.

Visa eller göm tabellnamn.

Formatera text i

tabellceller.

background image

I tabellgranskaren finns tabellspecifika reglage du kan använda till att ange exakta

m

värden för kolumnbredd och radhöjd. Du öppnar tabellgranskaren genom att klicka på
Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för tabellgranskaren.

Lägg till ett

tabellnamn.

Slå ihop eller dela på

markerade celler.

Justera storleken på
rader och kolumner.

Ange stil, bredd och färg
på cellramar.

Lägg till färg eller en
bild i en cell.

Ändra beteendet

hos retur- och

tabbtangenterna.

Lägg till eller ta bort
1-5 sidhuvudsrader,
sidhuvudskolumner och
sidfotsrader.

Använd cellgranskaren till att formatera cellvärden. Du kan t.ex. visa en valutasymbol i

m

celler som innehåller valutavärden. Cellformatet avgör hur cellvärden visas men ändrar
aldrig det underliggande cellvärdet som används i beräkningar. Exempelvis kan en cell
med det faktiska värdet 4,29 visas som 4,3, men i beräkningar kommer värdet 4,29 att
användas.
Du kan också ställa in villkorsstyrd formatering. Du kan t.ex. göra en cell röd när dess
värde överskrider ett visst värde.
Du öppnar cellgranskaren genom att klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på
knappen för cellgranskaren.

Knapparna överst i
granskarfönstret öppnar de
tio granskarna: dokument-,
blad-, tabell-, cell-, diagram-,
text-, grafik-, mått-, hyperlänk-
och QuickTime-granskarna.

50

Kapitel 3

Använda tabeller

background image

Kapitel 3

Använda tabeller

51

Använd grafikgranskaren till att skapa visuella effekter, t.ex. skuggor. Du öppnar

m

grafikgranskaren genom att klicka på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen
för grafikgranskaren.
Använd tabellstilar till att snabbt och konsekvent justera utseendet på tabeller. Läs

m

”Använda tabellstilar” på sidan 118” för mer information.
Använd referensflikarna och de markörer som visas när du markerar en tabellcell till att

m

snabbt ordna om en tabell, markera alla celler i en rad eller kolumn, lägga till radera
rader och kolumner, med mera. I ”Markera en tabellcell” på sidan 56” kan du läsa om
hur du markerar en tabellcell.

Dra i tabellhandtaget
för att flytta tabellen.

Referenstabbokstäver kan användas för
att hänvisa till rader.

Klicka på kolumnhandtaget
för att lägga till en kolumn.
Dra det för att lägga till flera
kolumner.

Referenstabbsiffror

kan användas för att

hänvisa till rader.

Dra kolumn- och radhand-
taget nedåt för att lägga till
rader.
Dra det till höger för att lägga
till kolumner. Dra det
diagonalt för att lägga till
rader och kolumner samtidigt.

Klicka på radhandtaget för att lägga till en
rad. Dra det för att lägga till flera rader.

Du använder också referensflikarna när du arbetar med formler (läs ”Referera till celler i
formler” på sidan 131” för mer information).
Öppna en kontextmeny genom att markera en tabell eller en eller flera celler och

m

sedan hålla ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar en gång till.

background image

Du kan också använda popupmenyerna för kolumn- och radreferensflikarna.

Använd formelredigeraren och formelfältet till att lägga till och redigera formler. Läs

m

”Lägga till och redigera formler med formelredigeraren” på sidan 126” och ”Lägga till
och redigera formler med formelfältet” på sidan 127” för mer information.
Använd funktionsbläddraren till att lägga till och redigera funktioner. Läs ”

m

Lägga till

funktioner i formler” på sidan 128” för mer information.