Numbers - Lägga till rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell

background image

Lägga till rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell

Använd rubrikrader och rubrikkolumner när du vill märka rader och kolumner.
Rubrikrader och rubrikkolumner är formaterade så att de syns tydligt jämfört med de
andra (vanliga) raderna och kolumnerna. Rubrikrader är alltid placerade ovanför den
översta cellraden. Rubrikkolumner ligger alltid direkt till vänster om den cellkolumn
som ligger längst till vänster.

Du kan använda upp till fem rubrikrader och fem rubrikkolumner. Det kan vara
praktiskt med flera rubriker om du vill tilldela namn till två eller flera rubrikkolumner
eller rubrikrader. Om du vill veta hur du formaterar en rubrik så att den sträcker sig
över flera rader eller kolumner läser du ”Slå ihop tabellceller” på sidan 90".

Om en tabell innehåller både rubrikrader och rubrikkolumner anses den översta
cellen/cellerna till vänster höra till rubrikraden. Rubrikkolumner ligger under eventuella
rubrikrader.

Du kan ange att rubrikrader och rubrikkolumner ska visas överst i tabellen och på varje
sida om tabellen sträcker sig över fler än en sida. I utskriftsvyn klickar du på lämplig
rubrikknapp i formatfältet och väljer ”Repetera rubrikrader på varje sida”. Om en tabell
sträcker sig över flera sidor ändras en rubrikrad eller rubrikkolumn på alla ställen i hela
tabellen om du ändrar utseendet på rubrikraden eller rubrikkolumnen på ett ställe.

Läs ”

Â

Dela upp ett blad i sidor” på sidan 42” om du vill veta mer om utskriftsvyn.

Om du vill att rubriker ska visas när du inte arbetar i utskriftsvy läser du ”

Â

Låsa

rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell” på sidan 65”.

Så här lägger du till och raderar rubrikrader och rubrikkolumner:
Om en tabell inte har några rubriker markerar du tabellen och klickar på en

m

rubrikknapp i formatfältet för att lägga till en.
Klicka på den igen för att ta bort rubriken.

64

Kapitel 3

Använda tabeller

background image

Kapitel 3

Använda tabeller

65

Klicka på visningstriangeln intill en rubrikknapp i verktygsfältet och välj sedan antalet

m

huvudrubriker eller rukbrikkolumner du vill lägga till från popupmenyn. Välj 0 om du
vill ta bort alla rubrikrader eller rubrikkolumner.

Lägg till sidhuvudskolumn.

Lägg till sidhuvudsrader.

Om du vill radera en rubrikrad eller rubrikkolumn håller du pekaren över referensfliken

m

för att se menypilen. Klicka på pilen och välj sedan Radera rad eller Radera kolumn från
popupmenyn.
Markera en tabell eller ett element i tabellen. klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka

m

på knappen för tabellgranskaren och sedan på lämplig knapp för sidhuvud och sidfot.
Välj antal rubrikrader eller rubrikkolumner från popupmenyn.
Markera en tabell eller ett element i tabellen och välj sedan Tabell > Rubrikrader

m

eller Tabell > Rubrikkolumner. Välj sedan antal rubrikrader eller rubrikkolumner från
undermenyn.
Så här gör du om den översta raden eller kolumnen längst till vänster till en rubrikrad

m

eller rubrikkolumn. Håll pekaren över referensfliken för en vanlig rad eller kolumn.
Då visas en menypil. Klicka på pilen och välj sedan Konvertera till rubrikrad eller
Konvertera till rubrikkolumn från popupmenyn. Dessa kommandon visas bara när du
har fyra eller färre huvudrubriker eller kolumnrubriker.

Med rubrikceller blir det enklare att läsa och skapa formler i tabellceller. Läs ”Referera
till celler i formler” på sidan 131” för mer information.