Numbers - Gömma rader och kolumner i en tabell

background image

Gömma rader och kolumner i en tabell

Göm enskilda rader och kolumner när du inte vill att de ska visas eller när du inte
vill använda dem, men ändå inte vill radera dem. En gömd rad eller kolumn kan inte
formateras om, slås ihop, delas eller ändras på något annat sätt. Däremot påverkas inte
eventuella formler som innehåller en gömd celler och cellernas gömda värden tas med
vid sortering.

När en rad eller kolumn är gömd visas ett glapp i radnumreringen eller
kolumnbokstäverna i referensflikarna.

Så här gömmer och visar du rader och kolumner:
Om du vill gömma en enskild rad eller kolumn väljer du Göm rad eller Göm kolumn

m

från popupmenyn på radens eller kolumnens referensflik.

68

Kapitel 3

Använda tabeller

background image

Kapitel 3

Använda tabeller

69

Om du vill gömma flera rader eller kolumner markerar du raderna eller en cell i
varje rad eller kolumn och väljer sedan Göm markerade rader eller Göm markerade
kolumner från popupmenyn för en referensflik.

Om du vill visa alla gömda rader och kolumner i en tabell markerar du tabellen eller

m

ett element i den och väljer sedan Tabell > Sluta göm alla rader eller Tabell > Sluta
göm alla kolumner.
Du kan också välja de här kommandona från popupmenyn för en referensflik.
Om du vill visa gömda rader direkt ovanför en rad eller gömda kolumner direkt till

m

vänster om en kolumn klickar du på referensfliken för raden eller kolumnen. Välj sedan
”Sluta göm raderna radnummer” eller ”Sluta göm kolumner kolumnbokstäver” från
popupmenyn.

Om du vill visa gömda rader eller kolumner i ett intervall av rader eller kolumner

m

markerar du intervallet och väljer sedan Sluta göm markerade rader eller Sluta göm
markerade kolumner från popupmenyn för valfri markerad rad eller kolumn.

Gömda rader och kolumner i Numbers-tabeller tas bort när tabellerna kopieras till
andra iWork-program.

Rader och kolumner som innehåller sammanslagna celler kan inte gömmas.