Numbers - Flytta rader och kolumner

background image

Flytta rader och kolumner

Genom att använda referensfliken för en rad eller kolumn kan du flytta eller kopiera
raden eller kolumnen till en ny plats i samma tabell eller till en annan tabell.

Så här flyttar du rader och kolumner:
Du flyttar en kolumn eller rad till en annan plats i samma tabell eller till en annan

m

tabell genom att klicka på referensfliken för kolumnen eller raden, hålla musknappen
nertryckt och dra. Släpp fliken när den plats där du vill infoga kolumnen eller raden
markeras.
Om du vill infoga en kopierad rad eller kolumn på en annan plats i tabellen eller i en

m

annan tabell klickar du på referensfliken, håller ner musknappen och håller sedan ner
alternativtangenten samtidigt som du drar kolumnen eller raden dit du vill.
Du kan också kopiera och flytta en enskild cell eller en grupp av intilliggande
celler inom och mellan tabeller. Läs ”Kopiera och flytta celler” på sidan 92” för mer
information.