Numbers - Arbeta med rader och kolumner i tabeller

background image

Arbeta med rader och kolumner i tabeller

Du kan snabbt lägga till och ta bort rader och kolumner, skapa rubrikrader,
rubrikkolumner och sidfotsrader, med mera.

När du infogar, tar bort, ändrar storlek på, gömmer eller visar kolumner i en tabell
kan andra objekt på sidan flyttas för att undvika överlappning eller så att objektens
placering i förhållande till varandra inte ändras. Om du vill förhindra att objekt
flyttas automatiskt väljer du Numbers > Inställningar och avmarkerar ”Flytta objekt
automatiskt om en tabells storlek ändras” på panelen Allmänt.

Om du vill läsa om

Gå till

Infoga nya rader i en tabell

”Lägga till rader i en tabell” på sidan 61

Infoga nya kolumner i en tabell

”Lägga till kolumner i en tabell” på sidan 62

Flytta eller kopiera rader och kolumner till en
annan plats i samma eller en annan tabell

”Flytta rader och kolumner” på sidan 63

Radera rader och kolumner

”Radera rader och kolumner i en tabell” på
sidan 63

Använda rubrikrader och rubrikkolumner

”Lägga till rubrikrader och rubrikkolumner i en
tabell” på sidan 64

Lås rubrikrader och rubrikkolumner så att de
alltid visas när du rullar genom en tabells rader
och kolumner

”Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en
tabell” på sidan 65

Använda sidfotsrader

”Lägga till sidfotsrader i tabeller” på sidan 66

Ändra storlek på rader och kolumner

”Ändra storlek på rader och kolumner i en
tabell” på sidan 67

Ändra bakgrundsfärg på varannan rad i en tabell

”Alternera radfärgerna i en tabell” på sidan 68

Gömma markerade rader och kolumner

”Gömma rader och kolumner i en tabell” på
sidan 68

Sortera rader i stigande eller fallande ordning
utifrån värdet i celler i en eller flera kolumner

”Sortera rader i en tabell” på sidan 70

Gömma rader som inte innehåller vissa värden

”Filtrera rader i en tabell” på sidan 71

60

Kapitel 3

Använda tabeller

background image

Kapitel 3

Använda tabeller

61

Om du vill läsa om

Gå till

Lyfta fram rader som innehåller specifik
information genom att ordna dem i kategorier
och underkategorier

”Så här skapar du tabellkategorier” på sidan 72
”Definiera tabellkategorier och
underkategorier” på sidan 73
”Ta bort tabellkategorier och underkategorier” på
sidan 77
”Hantera tabellkategorier och underkategorier” på
sidan 78