Numbers - Dela upp ett blad i sidor

background image

Dela upp ett blad i sidor

I utskriftsvyn kan du visa ett blad som enskilda sidor och flytta och ändra storlek på
objekt tills du har fått den layout du vill använda för utskrift eller för att skapa en PDF-
version av bladet. Du kan också lägga till sidhuvuden, sidfötter, sidnumrering, med
mera.

Klicka för att visa eller
gömma utskriftsvyn.

Dra för att öka eller minska storlek
på objekten i bladet.

Sidfotsområde

Sidhuvudsområde

Klicka för att visa en

sidzoomningsnivå som

visar fler eller färre sidor.

Klicka för att visa sidor i

stående riktning.

Klicka för att visa sidor i

liggande riktning.

42

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

background image

Kapitel 2

Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

43

Så här visar och gömmer du utskriftsvyn:
Klicka på Vy i verktygsfältet och välj sedan Visa utskriftsvy eller Göm utskriftsvy.

m

Välj Arkiv > Visa utskriftsvy eller Arkiv > Göm utskriftsvy.

m

Välj Innehåll > Visa utskriftsvy eller Innehåll > Göm utskriftsvy.

m

Klicka på sidsymbolen bredvid sidzoomreglaget nere till vänster i fönstret.

m

När du använder utskriftsvyn anger den zoomnivå du väljer från popupmenyn nere till
vänster hur många sidor du kan visa i fönstret på en och samma gång.

Du kan ställa in sidattribut, som sidriktning och sidmarginaler, för varje enskilt blad i
bladgranskaren.

Skriv in ett namn för bladet.

Öka eller minska storlek på objekten i
bladet.

Ange sidans riktning och
sidnumreringsordning.

Ange sidmarginaler.

Ange bladets startsidenummer.

Om du vill läsa om

Gå till

Ställa in sidstorleken så att den stämmer med
storleken på papperet du tänker använda

”Ställa in pappersstorleken för ett kalkylblad” på
sidan 44

Låta texten i sidhuvudet och sidfoten visas överst
och längst ner i tabellen på varje sida

”Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad” på
sidan 44

Justera storleken på och placeringen av objekt
på ett blad

”Ordna objekt på en sida i utskriftsvy” på sidan 45

Använda liggande eller stående format på sidor

”Ställa in sidriktningen” på sidan 45

Ordna sidor från vänster till höger eller uppifrån
och ner

”Ställa in sidnumreringssordningen” på sidan 46

Visa sidnumrering i sidhuvuden och sidfötter

”Numrera sidor” på sidan 46

Ställa in det tomma utrymmet mellan kanten på
ett blad och kanten på papperet

”Ställa in sidmarginalerna” på sidan 47