Numbers - Innehåll

background image

Innehåll

background image

4

Innehåll

38

Spara Spotlight-söktermer för ett kalkylblad

39

Stänga ett kalkylblad utan att avsluta Numbers

39 Använda blad till att ordna ett kalkylblad
40

Lägga till och radera blad

41

Ordna om blad och deras innehåll

41

Ändra bladnamn

42 Dela upp ett blad i sidor
44

Ställa in pappersstorleken för ett kalkylblad

44

Lägga till sidhuvud och -fötter på ett blad

45

Ordna objekt på en sida i utskriftsvy

45

Ställa in sidriktningen

46

Ställa in sidnumreringssordningen

46

Numrera sidor

47

Ställa in sidmarginalerna

48

Kapitel 3: Använda tabeller

48 Arbeta med tabeller
49

Lägga till en tabell

49

Använda tabellverktyg

52

Ändra storlek på en tabell

53

Flytta tabeller

53

Namnge tabeller

54

Förbättra utseendet på tabeller

54

Definiera återanvändbara tabeller

55

Kopiera tabeller mellan iWork-program

56 Markera tabeller och tabelldelar
56

Markera en tabell

56

Markera en tabellcell

58

Markera en grupp tabellceller

58

Markera en rad eller kolumn i en tabell

58

Markera tabellcellsramar

60 Arbeta med rader och kolumner i tabeller
61

Lägga till rader i en tabell

62

Lägga till kolumner i en tabell

63

Flytta rader och kolumner

63

Radera rader och kolumner i en tabell

64

Lägga till rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell

65

Låsa rubrikrader och rubrikkolumner i en tabell

66

Lägga till sidfotsrader i tabeller

67

Ändra storlek på rader och kolumner i en tabell

68

Alternera radfärgerna i en tabell

68

Gömma rader och kolumner i en tabell

70

Sortera rader i en tabell

background image

Innehåll

5

71

Filtrera rader i en tabell

72

Så här skapar du tabellkategorier

73

Definiera tabellkategorier och underkategorier

77

Ta bort tabellkategorier och underkategorier

78

Hantera tabellkategorier och underkategorier

81

Kapitel 4: Arbeta med tabellceller

81 Placera innehåll i tabellceller
81

Lägga till och redigera tabellcellvärden

82

Arbeta med text i tabellceller

83

Arbeta med tal i tabellceller

84

Fylla tabellceller automatiskt

85 Vissa innehåll som är för stort för en tabellcell
86 Använda villkorsstyrd formatering för övervakning av tabellcellsvärden
86

Definiera regler för villkorsstyrd formatering

89

Ändra och hantera villkorsstyrd formatering

89 Lägga till bilder eller färger i tabellceller
90 Slå ihop tabellceller
91 Dela upp tabellceller
91 Formatera tabellcellsramar
92 Kopiera och flytta celler
93 Lägga till kommentarer till tabellceller
93 Formatera tabellcellsvärden för visning
95

Använda det automatiska formatet i tabellceller

96

Använda det numeriska formatet i tabellceller

97

Använda valutaformatet i tabellceller

98

Använda procentformatet i tabellceller

99

Använda formatet för datum och tid i tabellceller

100

Använda längdformatet i tabellceller

101

Använda bråkdelsformatet i tabellceller

101

Använda formatet för numeriskt system i tabellceller

102

Använda det avancerade formatet i tabellceller

103

Använda textformatet i tabellceller

103

Använda kryssrutor, skjutreglage, stegreglage och popupmenyer i tabellceller

105

Använda egna format för visning av värden i tabellceller

106

Skapa ett anpassat numeriskt format

108

Definiera heltalselementet för ett anpassat numeriskt format

109

Definiera decimalelementet för ett anpassat numeriskt format

110

Definiera skalningselementet för ett anpassat numeriskt format

112

Koppla villkor till ett anpassat numeriskt format

114

Skapa ett anpassat format för datum/tid

115

Skapa ett anpassat textformat

116

Ändra ett anpassat cellformat

background image

6

Innehåll

117

Ändra ordning på, byt namn på och radera anpassade cellformat

118

Kapitel 5: Arbeta med tabellstilar

118 Använda tabellstilar
119 Använda tabellstilar
119 Ändra attributen för en tabellstil
120 Kopiera och klistra in tabellstilar
120 Använda den förvalda tabellstilen
120 Skapa nya tabellstilar
121 Byta namn på en tabellstil
121 Radera en tabellstil

122

Kapitel 6: Använda formler i tabeller

122 Elementen i formler
123 Utföra beräkningar direkt
124 Använda fördefinierade snabbformler
125 Skapa egna formler
126

Lägga till och redigera formler med formelredigeraren

127

Lägga till och redigera formler med formelfältet

128

Lägga till funktioner i formler

130

Hantera fel och varningar för formler

131 Ta bort formler
131 Referera till celler i formler
133

Använda tangentbord och mus till att skapa och redigera formler.

134

Skilja på absoluta och relativa cellreferenser

135 Använda operatorer i formler
135

Aritmetiska operatorer

135

Jämförelseoperatorer

136 Kopiera och flytta formler och formlernas beräknade värden
137 Visa alla formler i ett kalkylblad
137 Söka och ersätta formelelement

139

Kapitel 7: Skapa diagram med data

139 Om diagram
142 Skapa ett diagram från tabelldata
144

Ändra ett diagram från en typ till en annan

145

Flytta ett diagram

145

Byta plats på tabellrader och kolumner som diagramdataserier

146

Lägga till mer information i ett befintligt diagram

146

Visa gömda tabelldata i en tabell

147

Ersätta eller ändra ordningen på dataserier i ett diagram

147

Ta bort data från ett diagram

148

Radera ett diagram

background image

Innehåll

7

148

Dela diagram med Pages- och Keynote-dokument

149 Formatera diagram
149

Placera och formatera ett diagrams titel och teckenförklaring

150

Ändra storlek på och rotera ett diagram

151

Formatera diagramaxlarna

154

Formatera elementen i en dataserie i ett diagram

157

Visa felstaplar i diagram

158

Visa trendlinjer i diagram

159

Formatera texten i diagramtitlar, etiketter och teckenförklaringar

159 Formatera specifika diagramtyper
160

Anpassa utseendet på cirkeldiagram

161

Ändra färger och texturer i ett cirkeldiagram

161

Visa etiketter i ett cirkeldiagram

163

Separera enskilda tårtbitar från ett cirkeldiagram

163

Lägga till skuggor för cirkeldiagram och tårtbitar

164

Rotera 2D-cirkeldiagram

164

Ställa in skuggor, avstånd och serienamn för stående och liggande stapeldiagram

165

Anpassa datapunktsymboler och linjer i linjediagram

166

Visa datapunktsymboler i ytdiagram

166

Använda punktdiagram

167

Anpassa diagram med två axlar och blandade diagram

168

Justera sceninställningar för 3D-diagram

170

Kapitel 8: Arbeta med text

170 Lägga till text
170 Markera text
171 Radera, kopiera och klistra in text
171 Formatera textens storlek och utseende
172

Göra text fet, kursiv eller understruken

173

Lägga till skuggor och överstrykningar till text

173

Skapa konturtext

173

Ändra textstorleken

174

Göra text nedsänkt eller upphöjd

174

Ändra skiftläget för text

174

Ändra typsnitt

175

Justera typsnittsutjämning

176

Lägga till accenter

176

Visa tangentbordslayouter för andra språk

177

Skriva specialtecken och symboler

177

Använda smarta citationstecken

178

Använda avancerade typografifunktioner

178 Ställa in textjustering, rad- och teckenavstånd och färg
180

Justera text horisontellt

background image

8

Innehåll

181

Justera text vertikalt

181

Ställa in avståndet mellan textrader

182

Ställa in radavståndet före och efter ett stycke

183

Justera avståndet mellan tecken

183

Ändra färgen på text och textbakgrunden

184 Ställa in tabbstopp för justering av text
184

Ställa in ett nytt tabbstopp

185

Ändra ett tabbstopp

185

Radera ett tabbstopp

185

Ändra linjalinställningarna

186 Ställa in indragningar
186

Ställa in indragning för stycken

187

Ändra marginalen runt texten i objekt

187 Skapa listor
188

Skapa listor automatiskt

188

Formatera punktlistor

190

Formatera numrerade listor

191

Formatera listor med flera nivåer

192 Lyfta fram text med hjälp av textrutor, former och andra effekter
192

Lägga till textrutor

193

Placera text i spalter

193

Placera text i en form

194 Använda hyperlänkar
194

Länka till en webbsida

195

Länka till ett föradresserat e-brev

196

Redigera hyperlänktext

196 Infoga sidnumrering och andra värden som ändras
197 Automatiskt byta ut text
197 Infoga hårda mellanslag
198 Stavningskontrollera
199 Arbeta med stavningsförslag
200 Söka efter och ersätta text

202

Kapitel 9: Arbeta med former, grafik och andra objekt

202 Arbeta med bilder
204

Ersätta mallbilder med egna bilder

204

Maskera (beskära) bilder

206

Minska bildfilsstorlekar

207

Ta bort bakgrunden eller oönskade element från en bild

208

Ändra ljusstyrkan för en bild, bildens kontrast och andra inställningar

209 Skapa former
210

Lägga till en förritad form

210

Lägga till en anpassad form

background image

Innehåll

9

211

Redigera former

212

Lägga till, radera och flytta redigeringspunkterna på en form

213

Ändra utseendet på en kurva

213

Ändra utseendet på ett rakt segment

214

Göra om hörnpunkter till kurvpunkter och tvärt om

214

Redigera en rundad rektangel

215

Redigera enkel- och dubbelpilar

215

Redigera en rund eller fyrkantig pratbubbla

216

Redigera en stjärna

216

Redigera en polygon

216 Använda ljud och filmer
217

Lägga till en ljudfil

218

Lägga till en filmfil

218

Placera en bildram runt en film

219

Justera inställningar för medieuppspelning

220

Minska storleken på mediefiler

220 Justera, ordna och ändra utseende på objekt
221

Markera objekt

221

Kopiera eller duplicera objekt

222

Radera objekt

222

Flytta och placera objekt

223

Flytta ett objekt framåt eller bakåt (placera objekt i lager)

224

Snabbt justera objekt i förhållande till varandra

224

Använda stödlinjer

225

Skapa egna stödlinjer

226

Placera objekt med x- och y-koordinater

226

Gruppera och avgruppera objekt

227

Ansluta objekt till varandra med en justerbar linje

228

Låsa och låsa upp objekt

228

Ändra objekt

228

Ändra storlek på objekt

229

Vända och rotera objekt

230

Ändra stilen på ramar

231

Rama in objekt

232

Lägga till skuggor

233

Lägga till en spegling

233

Justera opaciteten

234

Fylla objekt med färger eller bilder

235

Fylla ett objekt med en enhetlig färg

235

Fylla ett objekt med blandade färger (färgövertoning)

237

Fylla ett objekt med en bild

238 Arbeta med MathType

background image

10

Innehåll

239

Kapitel 10: Lägga till adressboksinformation i en tabell

239 Använda adressboksfält
240 Koppla kolumnnamn till adressboksfältsnamn
242 Lägga till adressboksinformation i en befintlig tabell
242 Lägga till adressboksinformation i en ny tabell

243

Kapitel 11: Dela ett Numbers-kalkylblad

243 Skriva ut ett kalkylblad
244 Exportera ett kalkylblad till andra dokumentformat
244

Exportera ett kalkylblad i PDF-format

245

Exportera ett kalkylblad i Excel-format

245

Exportera ett kalkylblad i CSV-format

245 Skicka Numbers-kalkylblad till iWork.com public beta
249 Skicka ett kalkylblad via e-post
249 Skicka ett kalkylblad till iWeb
250 Dela diagram, data och tabeller med andra iWork-program

251

Kapitel 12: Skapa egna Numbers-kalkylbladsmallar

251 Skapa en mall
252 Definiera tabellstilar för en anpassad mall
252 Definiera återanvändbara tabeller för en anpassad mall
252 Definiera förvalda diagram, textrutor, former och bilder för en anpassad mall
253

Definiera förvalda attribut för diagram

253

Definiera förvalda attribut för textrutor och former

254

Definiera förvalda attribut för importerade bilder

254 Skapa initialt kalkylbladsinnehåll för en anpassad mall
255

Fördefiniera tabeller och andra objekt för en anpassad mall

255

Skapa medieplatshållare för en anpassad mall

256

Fördefiniera blad för en anpassad mall

256 Spara en anpassad mall

background image

11

Vad du än vill göra så ger Numbers dig ett kraftfullt och

intuitivt sätt att göra allt från att göra en hushållsbudget till

att skriva en labbrapport eller skapa detaljerade ekonomiska

dokument.

Du kommer igång med Numbers genom att bara öppna programmet och välja
en av de fördefinierade mallarna. Skriv över platshållartext, använd fördefinierade
formler och förvandla tabelldata till färgrika diagram. Innan du vet ordet av har du ett
kalkylblad som är både attraktivt och välordnat.

I den här användarhandboken finns detaljerade anvisningar för hur du utför specifika
åtgärder i Numbers. Utöver det här häftet finns också andra resurser tillgängliga om du
behöver hjälp.

Inledning