Numbers - Spis treści

background image

Spis treści

background image

4

Spis treści

39

Zachowywanie słów kluczowych do wyszukiwania przez Spotlight

40

Zamknięcie arkusza kalkulacyjnego bez kończenia pracy Numbers

40 Porządkowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą pojedynczych arkuszy
41

Dodawanie i usuwanie arkuszy

42

Porządkowanie arkuszy i ich zawartości

43

Zmienianie nazw arkuszy

43 Dzielenie arkusza na strony
45

Ustalanie wielkości strony arkusza kalkulacyjnego

45

Dodawanie nagłówków i stopek do arkusza

46

Układanie obiektów na stronie w widoku strony

46

Ustalanie orientacji strony

46

Ustalanie kolejności stron

47

Numerowanie stron

47

Ustalanie marginesów stron

48

Rozdział 3: Korzystanie z tabel

48 Praca z tabelami
49

Dodawanie tabeli

49

Korzystanie z narzędzi tabel

52

Zmiana rozmiaru tabeli

53

Przenoszenie tabel

53

Nadawanie tabelom nazw

54

Uatrakcyjnianie wyglądu tabel

54

Definiowanie tabel do ponownego użytku

55

Kopiowanie tabel pomiędzy programami iWork

56 Zaznaczanie tabeli i ich składników
56

Zaznaczanie tabeli

56

Zaznaczanie komórki tabeli

58

Zaznaczenie grupy komórek tabeli

58

Zaznaczanie wiersza lub kolumny w tabeli

58

Zaznaczanie krawędzi komórek tabeli

60 Praca z wierszami i kolumnami w tabelach
61

Dodawanie wierszy do tabeli

62

Dodawanie kolumn do tabeli

62

Zmiana ułożenia wierszy i kolumn

63

Usuwanie wierszy i kolumn z tabeli

63

Dodawanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli

65

Blokowanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli

65

Dodawanie wierszy stopki do tabeli

67

Zmiana wielkości wierszy i kolumn w tabeli

68

Przemienne kolory wierszy w tabeli

68

Ukrywanie wierszy i kolumn w tabeli

70

Sortowanie wierszy w tabeli

background image

Spis treści

5

71

Filtrowanie wierszy w tabeli

72

Podział tabeli na kategorie

73

Definiowanie kategorii i podkategorii w tabeli

78

Usuwanie kategorii i podkategorii z tabeli

78

Zarządzanie kategoriami i podkategoriami w tabeli

81

Rozdział 4: Praca z komórkami tabeli

81

Umieszczanie zawartości w komórkach tabeli

81

Dodawanie i edycja wartości w komórkach tabeli

82

Praca z tekstem w komórkach tabeli

83

Praca z liczbami w komórkach tabeli

84

Automatyczne wypełnianie komórek tabeli

85 Wyświetlanie wartości nie mieszczącej się w komórce
86 Korzystanie z formatu warunkowego do nadzoru zawartości komórek
87

Ustalanie warunkowych reguł formatowania

89

Zmiana i zarządzanie formatowaniem warunkowym

90 Dodawanie obrazków lub koloru do komórek
90 Łączenie komórek tabeli ze sobą
91

Dzielenie komórek tabeli

92 Formatowanie obramowania komórek tabeli
92 Kopiowanie i przenoszenie komórek
93 Dodawanie komentarzy do komórek tabeli
94 Formatowanie wyświetlanych wartości w komórkach tabel
96

Korzystanie z automatycznego formatu komórek

98

Korzystanie z formatu liczbowego w komórkach tabel

99

Korzystanie z formatu walutowego w komórkach tabel

100

Korzystanie z formatu procentowego w komórkach tabel

101

Korzystanie z formatu daty i czasu w komórkach tabel

101

Korzystanie z formatu czasu trwania w komórkach tabel

102

Korzystanie z formatu ułamkowego w komórkach tabel

103

Korzystanie z formatu systemu liczbowego w komórkach tabel

104

Korzystanie z formatu naukowego w komórkach tabel

104

Korzystanie z formatu tekstowego w komórkach tabel

105

Korzystanie w komórkach tabeli z pola wyboru, suwaka, pola krokowego lub menu
rozwijanego

107

Korzystanie z własnych formatów wyświetlania wartości w komórkach tabeli

107

Utworzenie własnego formatu liczbowego

110

Definiowanie części całkowitej we własnym formacie liczbowym

111

Definiowanie części dziesiętnej we własnym formacie liczbowym

112

Definiowanie skali we własnym formacie liczbowym

114

Przypisywanie warunków do własnego formatu liczbowego

116

Tworzenie własnego formatu daty i czasu

117

Utworzenie własnego formatu tekstowego

background image

6

Spis treści

118

Zmiana własnego formatu komórki

119

Zmiana kolejności, zmiana nazw i usuwanie własnych formatów komórek

120

Rozdział 5: Praca ze stylami tabeli

120 Korzystanie ze stylów tabeli
121 Stosowanie stylów tabeli
121 Modyfikowanie atrybutów stylu tabeli
122 Kopiowanie i wklejanie stylów tabeli
122 Korzystanie z domyślnego stylu tabeli
123 Tworzenie nowych stylów tabeli
123 Zmiana nazwy stylu tabeli
123 Usuwanie stylu tabeli

124

Rozdział 6: Wykorzystanie formuł w tabelach

124 Składniki formuł
126 Wykonywanie szybkich obliczeń
127 Korzystanie z gotowych, szybkich formuł
128 Tworzenie własnych formuł
128

Dodawanie i edycja formuł za pomocą Edytora formuł

129

Dodawanie i edycja formuł za pomocą paska formuł

130

Dodawanie funkcji do formuł

132

Obsługa błędów i ostrzeżeń w formułach

133 Usuwanie formuł
133 Odwołania do komórek w formułach
135

Tworzenie i edycja formuł za pomocą klawiatury i myszy

136

Rozróżnienie między względnymi i bezwzględnymi odwołaniami do komórek

137 Używanie operatorów w formule
137

Operatory arytmetyczne

138

Operatory porównania

139 Kopiowanie lub przenoszenie formuł i obliczonych przez nie wartości
139 Wyświetlanie listy wszystkich formuł w arkuszu kalkulacyjnym
140 Znajdowanie i zastępowanie elementów formuły

142

Rozdział 7: Tworzenie wykresów na podstawie danych

142 Parę słów o wykresach
145 Tworzenie wykresu na podstawie danych z tabeli
147

Zmiana typu wykresu na inny

148

Przenoszenie wykresu

148

Przełączanie użycia wierszy i kolumn tabeli jako serii danych

149

Dodawanie danych do istniejącego wykresu

149

Dołączanie do wykresu ukrytych danych z tabeli

150

Zastępowanie serii danych na wykresie lub zmiana ich kolejności

150

Usuwanie danych z wykresu

background image

Spis treści

7

151

Usuwanie wykresu

151

Współdzielenie wykresów z dokumentami Pages i Keynote

152 Formatowanie wykresów
152

Umieszczanie i formatowanie tytułu i legendy wykresu

153

Zmiana rozmiaru wykresu i jego obracanie

154

Formatowanie osi wykresu

157

Formatowanie elementów serii danych na wykresie

160

Pokazywanie słupków błędu na wykresach

161

Pokazywanie linii trendu na wykresach

162

Formatowanie tekstu w tytułach, etykietach i legendach wykresów

163 Formatowanie określonych typów wykresów
163

Dostosowywanie wyglądu wykresów kołowych

164

Zmiana kolorów i tekstur na wykresie kołowym

165

Pokazywanie etykiet na wykresie kołowym

166

Oddzielanie poszczególnych klinów od reszty wykresu kołowego

167

Dodawanie cieni do wykresów kołowych i klinów

167

Obracanie wykresów kołowych 2D

167

Ustawianie cieni, odstępów i nazw serii na wykresach paskowych i słupkowych

169

Dostosowywanie symboli punktów danych i linii na wykresach liniowych

169

Pokazywanie symboli punktów danych na wykresach powierzchniowych

170

Używanie wykresów punktowych

171

Formatowanie wykresów „2 osie y” i mieszanych

172

Korygowanie ustawień sceny wykresów 3D

174

Rozdział 8: Praca z tekstem

174 Dodawanie tekstu
174 Zaznaczanie tekstu
175 Usuwanie, kopiowanie i wklejanie tekstu
176 Formatowanie wielkości i wyglądu tekstu
176

Pogrubianie, pochylanie i podkreślanie tekstu

177

Dodawanie cienia i przekreślenia do tekstu

177

Tworzenie obrysowanego tekstu

178

Zmiana wielkości tekstu

178

Stosowanie indeksu dolnego lub indeksu górnego

179

Zmiana kapitalizacji tekstu

179

Zmiana czcionek

180

Korygowanie wygładzania czcionek

180

Dodawanie znaków diakrytycznych

181

Wyświetlanie układu klawiatury dla różnych języków

182

Wprowadzanie znaków specjalnych i symboli

182

Korzystanie z inteligentnych cudzysłowów

183

Korzystanie z zaawansowanych funkcji typograficznych

183 Ustalanie wyrównania, odstępów i koloru tekstu

background image

8

Spis treści

185

Wyrównywanie tekstu w poziomie

186

Wyrównywanie tekstu w pionie

186

Ustawianie odstępów między wierszami tekstu

187

Ustawianie odstępu nad lub pod akapitem

188

Korygowanie odstępów między znakami

188

Zmiana koloru tekstu i tła

189 Wyrównywanie tekstu za pomocą pozycji tabulatora
189

Ustawianie nowej pozycji tabulatora

190

Zmiana pozycji tabulatora

190

Usuwanie pozycji tabulatora

190

Zmiana ustawień linijki

190 Ustawianie wcięć
191

Ustalanie wcięć akapitów

191

Zmiana marginesu wstawki tekstu znajdującego się w obiektach

192 Tworzenie list
192

Automatyczne generowanie list

193

Formatowanie list wypunktowanych

194

Formatowanie list numerowanych

195

Formatowanie list porządkowanych

197 Wyróżnianie tekstu za pomocą pól tekstowych, kształtów i innych efektów
197

Dodawanie pól tekstowych

197

Przedstawianie tekstu w łamach

198

Umieszczanie tekstu wewnątrz kształtu

199 Korzystanie z hiperłączy
199

Łączenie z witryną internetową

200

Łączenie z zaadresowaną wiadomością e-mail

201

Edycja tekstu hiperłącza

201 Umieszczanie numerów stron i innych zmiennych wartości
202 Automatyczne zastępowanie tekstu
203 Wstawianie twardej spacji
203 Sprawdzanie pisowni
204 Praca z podpowiedziami pisowni
205 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

207

Rozdział 9: Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

207 Praca z obrazkami
209

Zastępowanie obrazków zastępczych z szablonu własnymi obrazkami

210

Maskowanie (przycinanie) obrazków

211

Zmniejszanie wielkości plików z obrazkami

212

Usuwanie tła lub niepotrzebnych fragmentów obrazka

213

Zmiana jasności, kontrastu i innych ustawień obrazka

215 Tworzenie kształtów
215

Dodawanie gotowego kształtu

background image

Spis treści

9

216

Dodawanie własnego kształtu

217

Edycja kształtów

218

Dodawanie, usuwanie i przesuwanie punktów edycji w kształcie

218

Zmiana kształtu krzywej

219

Zmiana konturu prostego segmentu

219

Przekształcanie punktów wyostrzonych na wygładzone (i odwrotnie)

220

Edycja zaokrąglonego prostokąta

220

Edycja strzałek pojedynczych i podwójnych

221

Edycja dymków komiksowych

221

Edycja gwiazdy

222

Edycja wielokąta

222 Używanie dźwięku i filmów
223

Dodawanie pliku dźwiękowego

224

Dodawanie pliku filmowego

224

Dodawanie ramki obrazka wokół filmu

225

Korygowanie ustawień odtwarzania

226

Zmniejszanie wielkości plików multimedialnych

226 Manipulowanie, porządkowanie i zmiana wyglądu obiektów
227

Zaznaczanie obiektów

227

Kopiowanie lub powielanie obiektów

228

Usuwanie obiektów

228

Przenoszenie i umieszczanie obiektów

229

Przesuwanie obiektów do góry i na dół (na warstwach)

229

Szybkie wyrównywanie obiektów względem siebie

230

Korzystanie z linii pomocniczych

231

Tworzenie własnych linii pomocniczych

231

Umieszczanie obiektów poprzez podawanie współrzędnych x i y

232

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

233

Łączenie obiektów linią prostą

234

Blokowanie i odblokowywanie obiektów

234

Dokonywanie zmian obiektów

234

Zmiana rozmiaru obiektów

235

Odwracanie i obracanie obiektów

236

Zmiana stylu ramek

236

Dodawanie ramek do obiektów

237

Dodawanie cieni

239

Dodawanie odbicia

239

Zmiana poziomu krycia

240

Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem

240

Wypełnienie obiektu jednolitym kolorem

241

Wypełnianie obiektu przepływem barwnym (gradientem)

243

Wypełnianie obiektu obrazem

244 Praca z MathType

background image

10

Spis treści

246

Rozdział 10: Dodawanie danych z Książki adresowej do tabeli

246 Korzystanie z pól książki adresowej
247 Przypisywanie nazw kolumn do nazw pól książki adresowej
249 Dodawanie danych z Książki adresowej do istniejącej tabeli
250 Dodawanie danych z Książki adresowej do nowej tabeli

251

Rozdział 11: Udostępnianie swojego arkusza kalkulacyjnego Numbers

251 Drukowanie arkusza kalkulacyjnego
252 Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w innych formatach
252

Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie PDF

253

Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie Excela

253

Eksportowanie arkusza kalkulacyjnego w formacie CSV

254 Wysyłanie arkuszy kalkulacyjnych Numbers na iWork.com Public Beta
258 Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego jako załącznika do wiadomości email
258 Wysyłanie arkusza kalkulacyjnego do iWeb
259 Udostępnianie wykresów, danych i tabel w innych programach iWork

260

Rozdział 12: Projektowanie własnych szablonów Numbers

260 Projektowanie szablonu
261 Definiowanie stylów tabel dla własnego szablonu
261 Definiowanie tabel wielokrotnego użytku dla własnego szablonu
261 Definiowanie domyślnych wykresów, pól tekstowych, kształtów i obrazków dla

własnego szablonu

262

Określanie domyślnych atrybutów dla wykresów

262

Określanie domyślnych atrybutów pól tekstowych i kształtów

263

Określanie domyślnych atrybutów dla importowanych obrazów

263 Tworzenie początkowej zawartości arkusza dla własnego szablonu
263

Definiowanie tabel i innych obiektów we własnym szablonie

264

Tworzenie obiektów zastępczych multimediów we własnym szablonie

264

Definiowanie arkuszy do własnego szablonu

265 Zachowywanie własnego szablonu

background image

11

Program Numbers pozwala na wykonywanie różnorodnych
obliczeń w łatwy i intuicyjny sposób, niezależnie od tego,
czy służą one do przygotowania rodzinnego budżetu,
raportu z wyników badań czy szczegółowych dokumentów
finansowych.

Otwórz Numbers i wybierz dowolny z gotowych szablonów, aby rozpocząć pracę.
Wpisz własny tekst w miejscu tekstu zastępczego, użyj przygotowanych formuł
i przekształć ciągi liczb z tabel w kolorowe wykresy. Zanim się spostrzeżesz, będziesz
mieć gotowy, atrakcyjny i uporządkowany arkusz kalkulacyjny.

W tym podręczniku użytkownika znajdują się szczegółowe instrukcje wykonywania
określonych czynności w Numbers. Oprócz niego dostępne są także inne źródła
informacji.

Wst

ęp