Numbers - Formatowanie list porządkowanych

background image

Formatowanie list porządkowanych

Listy porządkowane udostępniają różne style numeracji dla różnych poziomów
wcięcia, pozwalając tym samym na tworzenie hierarchii. Na przykład:

Można utworzyć listę przy pomocy sekwencji numerowanej od najwyższego do

Â

najniższego poziomu: I, A, 1, a), (1), (a), i), (1) i (a).
Można utworzyć listę przy pomocy sekwencji numerowanej hierarchicznie, poprzez

Â

dodawanie kolejnych liczb lub liter: 1, 1.1, 1.1.1 itd.

background image

Jak dodać i sformatować listę porządkowaną?

1

Umieść kursor w tym miejscu, w którym chcesz rozpocząć listę.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora tekstu, po

czym kliknij w „Punktory”.

3

Jeżeli chcesz użyć listę korzystającą ze standardowej numeracji rozdziałów, wybierz

„Liczby poziomowane” z menu „Punktory i numerowanie”. W przeciwnym razie wybierz
„Liczby”.

4

Wybierz styl wypunktowania z menu znajdującego się poniżej.

5

Jeżeli chcesz zmienić odstęp między liczbami a lewym marginesem, użyj pola „Wcięcie

punktora”. Jeżeli chcesz zmienić odstęp między liczbami a tekstem, użyj pola „Wcięcie
tekstu”.

6

Oto sposoby dodawania do listy pozycji z wcięciem:

Jeżeli chcesz dodać nowy temat na obecnym poziomie wcięcia, wciśnij Return.

Â

Podczas pracy w tabeli należy użyć kombinacji Opcja-Return zamiast klawisza
Return, jeżeli w oknie Inspektora tabel zaznaczona jest opcja „Return powoduje
przejście do kolejnej komórki”.
Jeżeli chcesz utworzyć nowy akapit bez numeracji, należący do bieżącego tematu,

Â

naciśnij klawisz Return, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Shift. Podczas
pracy w tabeli, zamiast klawisza Return należy użyć kombinacji Opcja-Return, jeżeli
zaznaczone jest pole wyboru „Return przenosi do nast. komórki”.
Jeżeli chcesz dodać nowy temat na kolejnym, niższym poziomie wcięcia, wciśnij Tab.

Â

Jeżeli chcesz dodać nowy temat na kolejnym, wyższym poziomie wcięcia, wciśnij
Shift-Tab. Możesz również kliknąć i przytrzymać liczbę, a następnie przeciągnąć ją
w prawo, lewo, w dół i w prawo, albo w dół i w lewo.
Podczas pracy w tabeli, jeżeli zaznaczona jest opcja „Return powoduje przejście do
kolejnej komórki” (w Inspektorze tabel), do zmiany wcięcia pozycji listy należy użyć
opcji kontroli wcięcia, znajdujących się w panelu „Lista” w oknie Inspektora tekstu.
Jeżeli chcesz powrócić do zwykłego tekstu po zakończeniu listy, naciśnij Return

Â

i wybierz „Bez punktora” z menu „Punktory i numerowanie”. Niezbędne może okazać
się także skorygowanie poziomu wcięcia.
Podczas pracy w tabeli należy użyć kombinacji Opcja-Return zamiast klawisza
Return, jeżeli w oknie Inspektora tabel zaznaczone jest pole wyboru „Return przenosi
do nast. komórki”.
Jeżeli chcesz dodać istniejący akapit do listy numerowanej, kliknij w ten akapit,

Â

wybierz styl numeracji, po czym kliknij w „Kontynuuj z poprzedniego”.
Jeżeli chcesz rozpocząć nową sekwencję numeracji na liście, kliknij w „Zacznij od”

Â

i podaj liczbę, od której ma zostać rozpoczęta numeracja.

196

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

197