Numbers - Formatowanie wykresów „2 osie y” i mieszanych

background image

Formatowanie wykresów „2 osie y” i mieszanych

Wykresy „2 osie y” i wykresy mieszane mają dwie serie danych, z których każda
reprezentowana jest jako wykres słupkowy, liniowy lub powierzchniowy. Inspektor
wykresów udostępnia narzędzia do niezależnego formatowania każdej z osi.

Wykresy „2 osie y” przedstawiają dwie serie danych jako dwa nałożone na siebie
wykresy, używając różnych osi wartości (osi y) dla każdego z nich. Oś znajdująca się
po lewej stronie wykresu należy do pierwszej serii danych i określana jest jako „Oś
wartości (y1)”. Oś znajdująca się po prawej stronie wykresu należy do drugiej serii
danych i określana jest jako „Oś wartości (y2)”.

Wykresy mieszane przedstawiają dwie serie danych na jednym wykresie.

background image

Jak pokazać serię danych jako słupki, linię lub powierzchnię?

1

Zaznacz serię danych.

2

Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

Rozwiń menu „Opcje serii”, znajdujące się w pasku formatu, po czym wybierz z niego

Â

rodzaj wykresu, który ma przedstawiać zaznaczoną serię.
Rozwiń menu „Typ serii”, znajdujące się w panelu „Serie” w Inspektorze wykresów, po

Â

czym wybierz z niego rodzaj wykresu, który ma przedstawiać zaznaczoną serię.

Jeżeli chcesz poznać inne opcje formatowania, zobacz „Formatowanie wykresów“ na
stronie 152.