Numbers - Wykonywanie szybkich obliczeń

background image

Wykonywanie szybkich obliczeń

Po zaznaczeniu dwóch lub kilku komórek tabeli, w lewym dolnym rogu okna Numbers
można zobaczyć wyniki najczęściej używanych obliczeń.

Jak wykonywać szybkie obliczenia?

1

Zaznacz dwie lub kilka komórek w tabeli. Komórki te nie muszą znajdować się obok

siebie.
Wyniki obliczeń przy użyciu wartości z zaznaczonych komórek wyświetlane są na
bieżąco w lewym dolnym rogu okna.

Wyniki, wdoczne w lewym
dolnym rogu okna, obliczane
są na podstawie wartości
z tych dwóch zaznaczonych
komórek.

suma: Pokazuje sumę wartości liczbowych z zaznaczonych komórek.
śred.: Pokazuje średnią wartości liczbowych z zaznaczonych komórek.
min.: Pokazuje najmniejszą wartość liczbową z zaznaczonych komórek.
maks.: Pokazuje największą wartość liczbową z zaznaczonych komórek.
liczba: Pokazuje liczbę wartości liczbowych i wartości daty/czasu w zaznaczonych
komórkach.
Puste komórki i komórki zawierające inne typy danych nie są uwzględniane w
obliczeniach.

2

Jeżeli chcesz wykonać inny zestaw obliczeń, zaznacz inne komórki.

Jeżeli jedno z wykonanych obliczeń okaże się szczególnie użyteczne, można
uwzględnić je w tabeli, dodając je jako formułę do pustej komórki. Wystarczy
przeciągnąć „suma”, „śred.” lub inną pozycję z panelu w lewym dolnym rogu okna do
pustej komórki tabeli. Komórka ta nie musi znajdować się w tej samej tabeli, w której
są komórki z wartościami użytymi do obliczeń.

126

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

background image

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

127