Numbers - Operatory arytmetyczne

background image

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne służą do wykonywania operacji arytmetycznych w formułach.

Sytuacja

Operator

Przykładowo, jeżeli komórka
A2 zawiera 20, a komórka B2
zawiera 2, formuła

Dodanie dwóch wartości

+ (znak plus)

A2 + B2 zwraca 22.

Odjęcie jednej wartości od
drugiej

– (znak minus)

A2 – B2 zwraca 18.

Mnożenie dwóch wartości

* (gwiazdka)

A2 * B2 zwraca 40.

background image

Sytuacja

Operator

Przykładowo, jeżeli komórka
A2 zawiera 20, a komórka B2
zawiera 2, formuła

Dzielenie jednej wartości przez
drugą

/ (ukośnik)

A2 / B2 zwraca 10.

Podniesienie jednej wartości do
potęgi równej drugiej wartości

^ (daszek)

A2 ^ B2 zwraca 400.

Obliczenie procent

% (znak procent)

A2% zwraca 0,2, sformatowane
do wyświetlenia jako 20%.

Użycie łańcucha tekstowego z operatorem arytmetycznym zwróci błąd. Przykładowo
3 + „witam” nie jest prawidłową operacją arytmetyczną.