Numbers - Dodawanie i edycja formuł za pomocą Edytora formuł

background image

Dodawanie i edycja formuł za pomocą Edytora formuł

W Edytorze formuł znajduje się pole tekstowe, w którym umieszczona jest formuła. Gdy
do pola tekstowego Edytora formuł dodane zostaną odwołania do komórek, operatory,
funkcje lub stałe, wygląda ono tak:

Każda formuła musi zaczynać

się znakiem równości.

Funkcja SUMA.

Odwołania do komórek
przy pomocy ich nazw.

Odwołanie do

zakresu komórek.

Operator
odejmowania.

Oto sposoby pracy z Edytorem formuł:
Sposoby otwierania Edytora formuł:

m

Zaznacz komórkę tabeli i wpisz znak równości (=).

Â

Kliknij dwa razy w komórkę zawierającą formułę.

Â

Zaznacz komórkę tabeli, kliknij w „Funkcja” w pasku narzędzi, po czym wybierz

Â

„Edytor formuł” z rozwiniętego wówczas menu.
Zaznacz komórkę tabeli i wybierz Wstaw > Funkcja > Edytor formuł.

Â

Zaznacz komórkę z formułą i naciśnij Opcja-Return.

Â

128

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

background image

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

129

Edytor formuł otwiera się nad zaznaczoną komórką, ale można go przesunąć w inne
miejsce.
Jeżeli chcesz przesunąć Edytor formuł w inne miejsce, umieść wskaźnik nad jego lewą

m

stroną, a gdy strzałka zmieni się w rękę, wciśnij przycisk myszy i przeciągnij go.
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć formułę:

m

Jeżeli chcesz dodać operator lub stałą w polu tekstowym, umieść w nim kursor

Â

i zacznij pisać. Możesz przesuwać kursor w obrębie pola tekstowego, używając
klawiszy ze strzałkami. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakich operatorów możesz użyć,
zobacz „Używanie operatorów w formule“ na stronie 137. Jeżeli formuła wymaga
użycia operatora, w przypadku jego braku użyty zostanie automatycznie operator +.
Możesz zaznaczyć operator + i zastąpić go innym, jeżeli to konieczne.
Jeżeli chcesz dodać w polu tekstowym odwołania do komórek, umieść w nim kursor

Â

i postępuj zgodnie ze wskazówkami w „Odwołania do komórek w formułach“ na
stronie 133.
Jeżeli chcesz dodać w polu tekstowym funkcje, umieść w nim kursor i postępuj

Â

zgodnie ze wskazówkami w „Dodawanie funkcji do formuł“ na stronie 130.

Jeżeli chcesz usunąć element z pola tekstowego, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

m

Zmiany można zachować naciskając klawisz Return lub Enter. Innym sposobem

m

jest kliknięcie w przycisk akceptacji w Edytorze formuł. Możesz również kliknąć
w dowolnym miejscu poza tabelą.
Jeżeli chcesz zamknąć Edytor formuł i odrzucić dokonane zmiany, naciśnij klawisz Esc
lub kliknij w przycisk anulowania, znajdujący się w Edytorze formuł.