Numbers - Dodawanie funkcji do formuł

background image

Dodawanie funkcji do formuł

Funkcja to zdefiniowana operacja posiadająca nazwę (np. SUMA lub ŚREDNIA), której
można użyć do wykonywania obliczeń w komórce tabeli. Funkcja może być jedynym
lub jednym z wielu elementów formuły.

Istnieje kilka kategorii funkcji, takich jak funkcje finansowe, obliczające np. wysokości
odsetek i inwestycji lub statystyczne, obliczające średnią, prawdopodobieństwa,
odchylenia standardowe itd. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kategoriach funkcji
iWork i ich działaniu, a także aby zobaczyć przykłady ilustrujące korzystanie z tych
funkcji, wybierz z menu Pomoc > „Formuły i funkcje iWork — pomoc” lub Pomoc >
„Formuły i funkcje iWork — podręcznik użytkownika”.

130

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

background image

Rozdział 6

Wykorzystanie formuł w tabelach

131

Funkcję można wpisać w polu tekstowym Edytora formuł lub paska formuły, ale wybór
jej za pomocą przeglądarki funkcji jest dużo szybszy.

Zaznacz funkcję,
aby zobaczyć więcej
informacji o niej.

Wpisz nazwę funkcji, którą chcesz znaleźć.

Kliknij, aby wstawić wybraną

funkcję do dokumentu.

Zaznacz kategorię, aby

zobaczyć funkcje.

Lewy panel: Zawiera listę kategorii funkcji. Zaznacz kategorię, aby zobaczyć funkcje do
niej należące. Większość kategorii reprezentuje rodziny powiązanych ze sobą funkcji.
Kategoria Wszystkie grupuje wszystkie funkcje w kolejności alfabetycznej. Kategoria
Ostatnie obejmuje dziesięć funkcji wstawionych ostatnio do arkusza za pomocą
przeglądarki funkcji.
Prawy panel: Zawiera listę poszczególnych funkcji. Zaznacz funkcję, aby zobaczyć
informacje o niej i aby móc dodać ją do formuły.
Dolny panel: Pokazuje szczegółowe informacje o zaznaczonej funkcji.

Jak dodać funkcję za pomocą przeglądarki funkcji?

1

Umieść kursor w tym miejscu w Edytorze formuł lub pasku formuły, w którym chcesz

dodać funkcję.
Uwaga: Jeżeli formuła wymaga użycia operatora, w przypadku jego braku użyty
zostanie automatycznie operator +. Możesz zaznaczyć operator + i zastąpić go innym,
jeżeli to konieczne.

2

Otwórz przeglądarkę funkcji, wykonując jedną z poniższych czynności:

background image

Kliknij w pasek formuły, a następnie w przycisk przeglądarki funkcji.

Â

Kliknij w przycisk „Funkcja” w pasku narzędzi, po czym wybierz polecenie „Pokaż

Â

przeglądarkę funkcji” z rozwiniętego wówczas menu.
Wybierz Wstaw > Funkcja > Pokaż przeglądarkę funkcji.

Â

Wybierz Widok > Pokaż przeglądarkę funkcji.

Â

3

Zaznacz kategorię funkcji.

4

Wybierz funkcję, klikając w nią dwa razy lub zaznaczając ją i klikając w przycisk „Wstaw

funkcję”.

5

Zastąp każdy z argumentów zastępczych w funkcji wstawionej do Edytora formuł

lub pasku formuły z przeglądarki funkcji, umieszczając zamiast niego odpowiednią
wartość.

Opis argumentu „emisja”. Opisy pojawiają
się po umieszczeniu wskaźnika nad
argumentem zastępczym.

Opcjonalne argumenty
zastępcze są jasnoszare.

Kliknij, aby zobaczyć listę

dopuszczalnych wartości.

Jeżeli chcesz zobaczyć skrótowy opis wartości argumentu, przytrzymaj wskaźnik nad
argumentem zastępczym. Możesz także sprawdzić informację o argumencie w oknie
przeglądarki funkcji.
Jeżeli chcesz podać wartość, która ma znaleźć się w miejscu argumentu zastępczego
z trójkątem rozwijania
, kliknij w ten trójkąt, po czym wybierz wartość z rozwiniętego
menu. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o wartości w tym menu,
przytrzymaj nad nią nieruchomo wskaźnik myszy. Możesz wybrać „Pomoc dla funkcji”,
aby zobaczyć opis danej funkcji.
Jeżeli chcesz podać wartość, która ma znaleźć się w miejscu argumentu zastępczego,
kliknij w ten argument zastępczy i wpisz stałą lub wstaw odwołanie do komórki
(zobacz „Odwołania do komórek w formułach“ na stronie 133, aby dowiedzieć się, jak to
zrobić). Jeżeli argument zastępczy jest jasnoszary, podanie wartości nie jest konieczne.