Numbers - Tworzenie i edycja formuł za pomocą klawiatury i myszy

background image

Tworzenie i edycja formuł za pomocą klawiatury i myszy

Odwołania do komórek można wpisywać do formuły lub wstawiać za pomocą skrótów
klawiszowych lub myszy.

Oto sposoby umieszczania odwołań do komórek:
Jeżeli chcesz dodać odwołanie do komórki za pomocą skrótu klawiszowego, umieść

m

kursor w Edytorze formuł lub pasku formuły i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Jeżeli chcesz odwołać się do pojedynczej komórki, wciśnij klawisz Opcja i użyj

Â

klawiszy ze strzałkami, aby zaznaczyć tę komórkę.
Jeżeli chcesz odwołać się do zakresu komórek, wciśnij i przytrzymaj klawisze Shift-

Â

Opcja po zaznaczeniu pierwszej komórki zakresu i trzymaj je wciśnięte do momentu
zaznaczenia ostatniej komórki zakresu.
Jeżeli chcesz odwołać się do komórek z innej tabeli na tym samym lub innym

Â

arkuszu, znajdź tę tabelę wciskając Opcja-Command-Page Down (aby przejść w dół
poprzez tabele) lub Opcja-Command-Page Up (aby przejść w górę poprzez tabele).
Następnie użyj opisanych powyżej sposobów, aby zaznaczyć jedną lub więcej
komórek w tabeli.
Jeżeli chcesz ustalić względne lub bezwzględne atrybuty odwołania do komórki

Â

po jego wstawieniu, kliknij we wstawione odwołanie i naciskaj Command-K, aby
przełączać opcje. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Rozróżnienie między
względnymi i bezwzględnymi odwołaniami do komórek“ na stronie 136.

Jeżeli chcesz dodać odwołanie do komórki za pomocą myszy, umieść kursor w

m

Edytorze formuł lub pasku formuły i wykonaj jedną z poniższych czynności (w tej
samej tabeli, w której jest komórka z formułą lub w innej tabeli na tym samym lub
innym arkuszu):

Jeżeli chcesz odwołać się do pojedynczej komórki, kliknij w nią.

Â

background image

Jeżeli chcesz odwołać się do wszystkich komórek w kolumnie lub wierszu, kliknij

Â

w kartę odwołań kolumny lub wiersza.
Jeżeli chcesz odwołać się do zakresu komórek, kliknij w komórkę z zakresu

Â

i przeciągnij wskaźnik do góry, na dół, w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć zakres lub
zmienić obszar zakresu.
Jeżeli chcesz ustalić względne lub bezwzględne atrybuty odwołania do komórki po

Â

jego wstawieniu, kliknij w trójkącik rozwijania i wybierz opcję z menu podręcznego.
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Rozróżnienie między względnymi i
bezwzględnymi odwołaniami do komórek“ na stronie 136.

Jeżeli w panelu „Ogólne” w preferencjach Numbers zaznaczona jest opcja „Używaj
nazw komórek nagłówków jako odniesień”, dodawane odwołania do komórek używają
nazw zamiast liter i liczb z kart odwołań.
Jeżeli chcesz wpisać odwołanie do komórki, umieść kursor w Edytorze formuł lub

m

pasku formuły, po czym wpisz odwołanie, używając jednego z formatów opisanych
w „Odwołania do komórek w formułach“ na stronie 133.
Gdy wpisujesz odwołanie do komórki zawierające nazwę komórki nagłówka, nazwę
tabeli lub nazwę arkusza, po wpisaniu trzech pierwszych znaków może pojawić się
lista propozycji, odpowiadających nazwom odnalezionym w arkuszu kalkulacyjnym.
Możesz wówczas wybrać pozycję z listy lub kontynuować wpisywanie odwołania.
Jeżeli chcesz wyłączyć wyświetlanie tych propozycji, wybierz Numbers > Preferencje
i wyłącz opcję „Używaj nazw komórek nagłówków jako odniesień”, znajdującą się w
panelu „Ogólne”.