Numbers - Usuwanie stylu tabeli

background image

Usuwanie stylu tabeli

Usuwając styl tabeli trzeba wybrać inny, który go zastąpi.

Jak usunąć styl?

1

Kliknij w strzałkę po prawej stronie nazwy stylu w panelu stylów.

2

Wybierz „Usuń styl”.

3

Jeżeli usuwany styl jest używany w bieżącym arkuszu kalkulacyjnym, wybierz styl,

który go zastąpi, po czym kliknij w OK.

background image

124

Z tego rozdziału dowiesz się, jak wykonywać obliczenia
w komórkach tabeli przy pomocy formuł.

Składniki formuł

Formuła wykonuje obliczenia i wyświetla wynik w komórce, w której jest umieszczona.
Komórka zawierająca formułę określana jest jako komórka formuły.

Przykładowo, na dole kolumny z liczbami można dodać formułę, która te liczby
zsumuje. Gdy dowolna z liczb w komórkach nad formułą się zmieni, suma wyświetlana
w komórce formuły zostanie automatycznie uaktualniona.

Formuła wykonuje obliczenia przy użyciu podanych wartości. Mogą być to liczby lub
tekst (stałe) wpisywane do formuły lub wartości znajdujące się w innych komórkach,
wskazanych w formule poprzez odwołania do komórek. Obliczenia wykonywane są za
pomocą operatorów i funkcji:

Â

Operatory to symbole używane do wykonywania różnych operacji, np. obliczeń
i porównań. Symboli tych używa się w formułach, aby wskazać operację, która ma
zostać wykonana. Przykładowo, symbol + dodaje wartości, a symbol = porównuje
dwie wartości, aby ustalić, czy są one równe.
=A2 + 16: Formuła używająca operatora dodającego dwie wartości.
=: Zawsze poprzedza formułę.
A2: Odwołanie do komórki. A2 oznacza drugą komórkę w pierwszej kolumnie.
+: Operator arytmetyczny, dodający wartość która go poprzedza do wartości, która
znajduje się za nim.
16: Stała liczbowa.

Â

Funkcje to standardowo zdefiniowane, nazwane operacje, np. SUMA i ŚREDNIA. Jeżeli
chcesz skorzystać z funkcji, wpisz jej nazwę i wymagane przez nią argumenty ujęte
w nawiasy okrągłe. Argumenty określają dane, których ma użyć funkcja podczas
wykonywania operacji.

6