Numbers - Praca z liczbami w komórkach tabeli

background image

Praca z liczbami w komórkach tabeli

Niektóre operacje w tabeli, takie jak stosowanie formuł i funkcji do obliczeń
matematycznych, zależą od wartości liczbowych w komórkach.

Oto sposoby pracy z liczbami w komórkach tabeli:
W komórce liczbowej można umieszczać tylko cyfry (od 0 do 9) lub jeden z

m

następujących znaków: plus (+), minus (–), nawias lewy lub prawy ( ), ukośnik (/),
symbol waluty (np. zł), znak procent (%), przecinek (,), duże E lub małe e.

background image

W komórce można wpisać dodatkowe znaki (np. %) lub użyć formatowania, zgodnie

m

z opisem w „Formatowanie wyświetlanych wartości w komórkach tabel“ na stronie 94.
Jeżeli chcesz podać liczbę ujemną, poprzedź ją znakiem minus (–).

m

Jeżeli liczba w komórce tabeli jest zbyt duża, aby ją wyświetlić, Numbers ją przekształci:

Jeżeli liczba dziesiętna nie mieści się w komórce, zostanie ona zaokrąglona. Na

Â

przykład 1,77777777777777777777 zamieni się w 1.77777777777778.
Jeżeli cała liczba nie mieści się w komórce, zostanie ona wyświetlona w notacji

Â

naukowej. Na przykład 77777777777777777777 stanie się 7,777778E+19.
Notacja naukowa polega na przedstawianiu liczb jako wykładnika potęgi 10.
Wykładnik wyświetlany jest po literze E.

Jeżeli przekształcona w ten sposób liczba nadal nie mieści się w komórce, zostanie
ucięta. Szczegóły znajdziesz w rozdziale „Wyświetlanie wartości nie mieszczącej się
w komórce“ na stronie 85.

Sposób używania formuł i funkcji w komórkach tabeli opisany jest w „Tworzenie
własnych formuł“ na stronie 128 i .