Numbers - Ustalanie warunkowych reguł formatowania

background image

Ustalanie warunkowych reguł formatowania

Reguła formatowania warunkowego używana jest do wykrywania sytuacji, w
której komórki zawierają wartość testową. Może być to albo określona wartość lub
wartość zgadzająca się z wartością z określonej komórki tabeli. Reguła ta ustala także
formatowanie, które zostanie zastosowane w komórkach, gdy zawierać one będą
wartość testową.

Jak określić reguły?

1

Zaznacz jedną lub więcej komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk Inspektora komórek,

po czym kliknij w przycisk „Pokaż reguły”.
Możesz także wybrać Format > Pokaż reguły formatowania warunkowego.

3

Wybierz regułę z menu wyboru reguł.

Warunki w górnej części menu dotyczą wartości liczbowych. Opcje w środkowej części
dotyczą wartości tekstowych. Opcja „Z datami” przeznaczona jest dla dat.

4

Jeżeli chcesz ustalić wartość testową, wpisz ją w polu wartości, znajdującym się po

prawej stronie menu rozwijanego.

background image

Jako wartości testowej możesz użyć także wartości z dowolnej komórki tabeli. Kliknij w
tym celu w małe, niebieskie kółko w polu wartości.

Kliknij, aby wybrać komórkę z tabeli.

Pojawi się pole odwołania do komórki.

Ustal odwołanie, klikając w odpowiednią komórkę tabeli. Odwołanie do komórki
możesz także wpisać ręcznie. Zobacz „Odwołania do komórek w formułach“ na
stronie 133.

Opcja „Pomiędzy” wymaga podania dwóch wartości. Wybrane formatowanie jest
stosowane, gdy którakolwiek z tych liczb lub liczba znajdująca się pomiędzy nimi
pojawia się w określonej komórce lub komórkach.
W przypadku opcji „Z datami”, przed podaniem wartości testowej wybierz opcje z
menu po obu stronach pola wartości.

5

Kliknij w przycisk „Edycja”, aby ustalić formatowanie, które ma zostać zastosowane, gdy

komórki zawierają wartość testowaną.

Pole koloru tekstu: Kliknij w nie, aby wybrać kolor do zastosowania w wartościach
komórek.
Przyciski stylu czcionki: Kliknij w B, aby wartości komórek wyświetlane były
pogrubioną czcionką. Przycisk I powoduje wyświetlanie wartości kursywą, U je
podkreśla, natomiast T — przekreśla.

88

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

89

Pole koloru wypełnienia: Kliknij w nie, aby wybrać kolor wypełnienia.
W polu podglądu widoczny jest efekt dokonywanych wyborów. Gdy efekt ten jest
zadowalający, kliknij w „Gotowe”.

6

Jeżeli chcesz dodać kolejną regułę, kliknij w przycisk Dodaj (+) i powtórz kroki od 3

do 5.

Gdy dla komórki ustalonych jest więcej niż jedna reguła, a jej zawartość spełnia
warunki kilku reguł:

Kolor zastosowany w tekście ustalony jest przez najwyższą regułę stosującą kolor

Â

tekstu.
Zastosowany styl czcionki ustalony jest przez najwyższą regułę stosującą styl

Â

czcionki.
Kolor wypełnienia tekstu ustalony jest przez najwyższą regułę stosującą kolor

Â

wypełnienia tekstu.

Gdy po zastosowaniu w komórce wskazanego koloru umieszczony zostanie w niej
kursor i wpisany zostanie nowy tekst (po ręcznym wybraniu koloru tekstu w pasku
formatu lub Inspektorze tekstu), nowo wprowadzony tekst będzie miał nowo wybrany
kolor, ale istniejący tekst zachowa kolor ustalony przez regułę.