Numbers - Utworzenie własnego formatu liczbowego

background image

Utworzenie własnego formatu liczbowego

Jak utworzyć własny format liczb w komórkach tabeli?

1

Zaznacz jedną lub więcej komórek.

2

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Wybierz „Własny” z menu formatu komórek, dostępnego w pasku formatu.

Â

Wybierz „Własny” z menu „Format komórki”, dostępnego w oknie Inspektora

Â

komórek.

background image

Wybierz Format > Utwórz własny format komórek.

Â

Pole formatu

Przeciągnij elementy
do pola formatu.

3

Rozwiń menu „Typ” i wybierz z niego „Liczby i tekst”.

4

Zdefiniuj format liczb, przeciągając niebieskie elementy z pola liczb i tekstu do pola

formatu, znajdującego się nad nim.

Kliknij w trójkąt rozwijania, aby
wybrać opcje formatowania.

Całkowite: Dodaj ten element, jeżeli chcesz sformatować liczby po lewej stronie
separatora dziesiętnego. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Definiowanie części
całkowitej we własnym formacie liczbowym“ na stronie 110.
Waluta: Dodaj ten element, aby wyświetlić symbol waluty. Jeżeli chcesz zmienić
symbol waluty, kliknij w trójkąt rozwijania znajdujący się na dodanym elemencie
i dokonaj wyboru z rozwiniętego wówczas menu. Możesz zwiększyć liczbę
walut wyświetlanych w menu, zaznaczając pole wyboru „Pokaż pełną listę walut
w Inspektorze komórek” w preferencjach Numbers.

108

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

background image

Rozdział 4

Praca z komórkami tabeli

109

Dziesiętne: Dodaj ten element, aby sformatować wyświetlanie miejsc dziesiętnych.
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Definiowanie części dziesiętnej we własnym
formacie liczbowym“ na stronie 111.
Odstępy: Użyj tego elementu do ustalania odstępów pomiędzy pozostałymi
elementami. Kliknij w trójkąt rozwijania, widoczny na elemencie dodanym do pola
formatu, po czym dokonaj wyboru. „Zwykłe” oznacza standardowy odstęp, „Szerokie”
dodaje spację firetową, natomiast „Wąskie” dodaje jedną szóstą spacji firetowej. Możesz
w ten sposób dodać więcej niż jeden odstęp, ale tylko jeden z odstępów może być
„Elastyczny”. Odstęp tego typu wyrównuje poprzedzające go elementy do lewej,
natomiast elementy następujące za nim umieszcza po prawej.
Skala: Użyj tego elementu do zmiany skali wyświetlanej liczby. Przykładowo, możesz
wyświetlać wartości powyżej 100 jako liczby tysięcy (1000 wyświetlane będzie
wówczas jako 10). Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Definiowanie skali we
własnym formacie liczbowym“ na stronie 112.

5

Jeżeli chcesz, aby przed dowolnym elementem znajdował się stały tekst, umieść kursor

w polu formatu i wpisz ten tekst. Możesz w tym celu kliknąć w dany element i użyć
klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo, aby odpowiednio ustawić kursor.

6

Jeżeli chcesz usunąć element z pola, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

Jeżeli chcesz przenieść element w inne miejsce pola, przeciągnij go.

7

W polu „Nazwa” wpisz nazwę utworzonego formatu liczbowego.

Własne formaty znajdują się na liście w menu formatów komórek, dostępnym w pasku
formatu oraz w menu „Format komórki” w oknie Inspektora komórek .

8

Kliknij w OK, aby zachować utworzony format i zastosować go w zaznaczonych

komórkach.

Oto przykład formatu liczbowego:

Saldo:-# ###,##-zł

Myślnik to element odstępu, oznaczający pojedynczy odstęp pomiędzy

Â

dwukropkiem a liczbą oraz pomiędzy liczbą a symbolem waluty.
Litery „zł” to element oznaczający symbol waluty.

Â

# ### to liczba całkowita, oznaczająca liczbę większą od 999 z separatorem

Â

tysięcznym.
,## to element dziesiętny.

Â

Wartość wpisana do komórki z powyższym
formatem

Wartość wyświetlona w komórce

10000000

Saldo: 10 000,000 zł

0,95

Saldo: 0,95 zł

,666

Saldo: 0,67 zł