Numbers - Ukrywanie wierszy i kolumn w tabeli

background image

Ukrywanie wierszy i kolumn w tabeli

Można ukrywać określone wiersze lub kolumny, gdy mają być one niewidoczne, ale
nie chcemy ich usuwać. Ukrytych wierszy i kolumn nie można łączyć, dzielić, zmieniać
ich formatu ani edytować w inny sposób. Ukrycie komórek nie ma jednak wpływu na
znajdujące się w nich formuły, które nadal są brane pod uwagę podczas sortowania.

Gdy wiersz lub kolumna jest ukryta, na karcie odwołań brakuje oznaczających dany
wiersz lub kolumnę liter.

Oto sposoby ukrywania i pokazywania wierszy i kolumn:
Jeżeli chcesz ukryć pojedynczy wiersz lub kolumnę, wybierz „Ukryj wiersz” lub „Ukryj

m

kolumnę” z menu karty odwołań danego wiersza lub kolumny.

68

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

69

Jeżeli chcesz ukryć wiele wierszy lub kolumn, zaznacz je (lub komórki w nich
umieszczone) i wybierz „Ukryj zaznaczone wiersze” lub „Ukryj zaznaczone komórki” z
menu karty odwołań.

Jeżeli chcesz pokazać wszystkie ukryte wiersze i kolumny tabeli, zaznacz tę tabelę lub

m

dowolny jej element i wybierz Tabela > „Pokaż wszystkie wiersze” lub Tabela > „Pokaż
wszystkie kolumny”.
Polecenia te możesz także wybrać z dowolnego menu karty odwołań.
Jeżeli chcesz pokazać ukryte wiersze znajdujące się tuż nad danym wierszem lub

m

ukryte kolumny znajdujące się po lewej stronie danej kolumny, kliknij w arkusz
odwołań wiersza lub kolumny i wybierz z rozwiniętego wówczas menu polecenie
„Pokaż wiersze numery wierszy” lub „Pokaż kolumny litery kolumn”.

Jeżeli chcesz pokazać ukryte wiersze lub kolumny z zakresu, zaznacz zakres wierszy

m

i kolumn, po czym wybierz „Pokaż zaznaczone wiersze” z menu kontekstowego
dowolnych zaznaczonych wierszy lub kolumn.

Podczas kopiowania tabeli do innego programu pakietu iWork, wszelkie ukryte wiersze
i kolumny z danej tabeli są przez Numbers usuwane.

Nie można ukrywać wierszy i kolumn, zawierających połączone komórki.