Numbers - Sortowanie wierszy w tabeli

background image

Sortowanie wierszy w tabeli

Można ułożyć wartości w niektórych lub wszystkich komórkach z danej kolumny
w porządku rosnącym lub malejącym. Zostanie zmieniona kolejność wierszy
zawierających sortowane komórki. Komórki nagłówków nie są sortowane.

Sortowanie obejmuje także wartości w ukrytych wierszach i ukrytych kolumnach.

Oto sposoby sortowania
Jeżeli chcesz sortować całą tabelę, zmieniając ułożenie wszystkich komórek według

m

wybranej kolumny, wybierz „Sortuj rosnąco” lub „Sortuj malejąco” z menu karty
odwołań danej kolumny.
Możesz także kliknąć w tabelę, a następnie w przycisk „Porządkuj” w pasku narzędzi lub
wybrać „Pokaż więcej opcji” z menu karty odwołań, aby otworzyć okno reorganizacji.
Następnie kliknij w trójkąt filtru, aby rozwinąć opcje filtrowania. Wybierz „Sortuj całą
tabelę”, po czym wybierz kolumnę i porządek sortowania za pomocą pozostałych
menu.

Jeżeli chcesz sortować tylko niektóre komórki z kolumny, zaznacz je, otwórz okno

m

reorganizacji i wybierz „Sortuj zaznaczone wiersze” z dostępnego w nim menu.
Następnie użyj pozostałych menu, aby wybrać porządek sortowania oraz kolumnę,
według której ma ono zostać przeprowadzone.
Jeżeli chcesz ponownie posortować wartości po ich zmianie, otwórz okno reorganizacji

m

i kliknij w przycisk „Sortuj”.
Jeżeli chcesz sortować tabelę najpierw według jednej kolumny, a następnie według

m

drugiej, otwórz okno reorganizacji i dokonaj wyboru z trzech dostępnych w nim menu.
Następnie kliknij w przycisk Dodaj (+) i wybierz opcje dla drugiego sortowania.
Jeżeli chcesz dodać kolejne kryteria sortowania, kliknij ponownie w przycisk Dodaj (+).

Poniższa tabela zawiera zestawienie sposobów sortowania w kolejności rosnącej
i malejącej różnych typów danych.

Typ danych

Rosnąco

Malejąco

Tekst

aA–zZ

Zz–Aa

Daty

Rok (od najwcześniejszego),
następnie miesiąc (od stycznia),
później dzień (1-31)

Rok (od bieżącego), następnie
miesiąc (od grudnia), później
dzień (31-1)

Numbers

–2, –1, 0, 1 itd.

1, 0, –1, –2 itd.

70

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

71

Typ danych

Rosnąco

Malejąco

Komórki zawierające tylko
tekst, wymieszane z komórkami
zawierającymi tylko liczby

–2, –1, 0, 1 itd., następnie aA–zZ Zz–Aa, następnie 1, 0, –1, –2 itd.

Komórki zawierające zarówno
tekst, jak i liczby

Najpierw wartości zaczynające
się od liczb (1z, 1Z, a1, A1)

Najpierw wartości zaczynające
się od liter (A1, a1, 1A, 1z)

Puste komórki

Na dole

Na dole

Wartości logiczne (PRAWDA,
FAŁSZ)

Pod tekstem i nad pustą
komórką

Nad tekstem