Numbers - Zarządzanie kategoriami i podkategoriami w tabeli

background image

Zarządzanie kategoriami i podkategoriami w tabeli

Oto sposoby zarządzania kategoriami:
Jeżeli chcesz przenieść wiersz z jednej kategorii do innej, zaznacz go i przeciągnij do

m

nowej kategorii.
Jeżeli chcesz przenieść kategorię w inne miejsce tej samej tabeli, kliknij w kartę
odwołań wiersza kategorii i przeciągnij kategorię w inne miejsce.
Jeżeli chcesz przenieść kategorię w górę lub w dół o jeden poziom, kliknij w

m

„Reorganizuj” w pasku narzędzi lub wybierz „Więcej opcji” z menu karty odwołań, aby
otworzyć okno reorganizacji. Następnie kliknij w przycisk przesuwania w górę lub
przesuwania w dół, znajdujący się obok danej kolumny.
Możesz także kliknąć w strzałkę na karcie odwołań wiersza kategorii, po czym wybrać
„Promuj” (aby przenieść kategorię na wyższy poziom) lub „Zdegraduj” (aby przenieść
kategorię na niższy poziom).
Jeżeli chcesz sformatować wiersz kategorii, zaznacz jedną lub kilka komórek i użyj

m

paska formatu lub Inspektora grafik, aby zmienić kolor wypełnienia i styl tekstu.
Zmiany stosowane są we wszystkich komórkach w bieżącym wierszu kategorii i innych
wierszach kategorii, należących do tego samego poziomu.

78

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

79

Jeżeli chcesz wyświetlić wyniki automatycznych obliczeń przy użyciu wartości z

m

kolumny danej kategorii lub podkategorii, kliknij w komórkę wiersza kategorii, a
następnie w trójkąt rozwijania.

Kliknij w trójkąt

rozwijania, aby wybrać

rodzaj obliczenia.

Wybierz sposób obliczeń (suma częściowa, średnia itp.), aby wyświetlić wyniki operacji
na danych liczbowych (poza wartościami daty, czasu i czasu trwania). Wybierz „Liczba”,
aby wyświetlić liczbę niepustych komórek.

Liczba niepustych komórek

Jeżeli chcesz, aby rodzaj obliczeń był widoczny, po wybraniu tego rodzaju zaznacz
także opcję „Pokaż nazwę funkcji”.

Wyświetlona nazwa funkcji

Jeżeli chcesz usunąć zawartość komórki wiersza kategorii, wybierz „Pusta” z menu

m

kontekstowego tej komórki.
Jeżeli chcesz wyświetlić nazwę kategorii w tej komórce, wybierz „Nazwa kategorii”.
Jeżeli chcesz dodać nowy wiersz do kategorii lub podkategorii, wybierz „Dodaj wiersz

m

nad” lub „Dodaj wiersz pod” z menu kontekstowego odwołania do tej komórki. Gdy
dodawany jest nowy wiersz, komórki z kolumn kategorii przyjmują wartości z kategorii
lub podkategorii, do której dodany został ten wiersz.

background image

Jeżeli chcesz ukryć wiersze, zaznacz je i wybierz „Ukryj zaznaczone wiersze” z menu

m

odwołania do wiersza.
Wiersze z zaznaczonego zakresu należące do głównej części tabeli zostaną ukryte,
natomiast wiersze kategorii pozostaną widoczne.
Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kategorie lub podkategorie tego samego poziomu,

m

wybierz polecenie Zwiń wszystko lub Rozwiń wszystko z menu w wierszu na tym
samym poziomie, który chcesz rozwinąć lub zwinąć.
Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie kategorie oraz podkategorie, wciśnij klawisz Opcja,

m

klikając w trójkącik rozwijania przy lewej krawędzi go wiersza dowolnej kategorii.

Jeśli jedna lub więcej kategorii na tym samym poziomie jest zwinięta , wówczas kliknięcie
z klawiszem Opcja spowoduje rozwinięcie wszystkich kategorii.
Jeśli jedna lub więcej kategorii na tym samym poziomie jest rozwinięta , wówczas
kliknięcie z klawiszem Opcja spowoduje zwinięcie wszystkich kategorii.

80

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

81

W tym rozdziale omówione są sposoby pracy z komórkami
tabeli i ich zawartością.

Umieszczanie zawartości w komórkach tabeli

Istnieją różne sposoby dodawania i zarządzania zawartością komórek tabeli.

Czynność

Informacje

Dodawanie, zastępowanie, kopiowanie, wklejanie
i przenoszenie wartości komórek tabeli

„Dodawanie i edycja wartości w komórkach
tabeli“ na stronie 81

Formatowanie i wyrównywanie tekstu w
komórkach, korzystanie z funkcji znajdź/zastąp i
sprawdzanie pisowni

„Praca z tekstem w komórkach tabeli“ na
stronie 82

Praca z wartościami liczbowymi w komórkach
tabeli

„Praca z liczbami w komórkach tabeli“ na
stronie 83

Korzystanie z automatycznego wypełniania
w celu powtarzania wartości w sąsiednich
komórkach

„Automatyczne wypełnianie komórek tabeli“ na
stronie 84

Dodawanie i edycja wartości w komórkach tabeli

Można dodawać, zmieniać i usuwać zawartość poszczególnych komórek tabeli.

Oto sposoby dodawanie i edycji wartości w komórkach:
Jeżeli komórka jest pusta, zaznacz ją i wpisz wartość. „

m

Zaznaczanie komórki tabeli“ na

stronie 56 opisuje sposoby zaznaczania komórek.
Jeżeli chcesz zastąpić istniejącą zawartość komórki, zaznacz tę komórkę, po czym

m

zaznacz to, co chcesz zastąpić, klikając dwa razy. Możesz zaznaczyć więcej, gdy
przytrzymasz klawisz Shift. Wpisz nową wartość, aby zastąpić tę zaznaczoną.
Jeżeli chcesz zastąpić całą zawartość komórki, zaznacz tę komórkę i zacznij pisać.

m

Jeżeli w oknie Inspektora tabel wyłączona jest opcja „Return przenosi do nast. komórki”,
możesz także zaznaczyć komórkę, nacisnąć klawisz Return lub Enter (spowoduje to
zaznaczenie całej zawartości komórki) i zacząć pisać.

4