Numbers - Definiowanie kategorii i podkategorii w tabeli

background image

Definiowanie kategorii i podkategorii w tabeli

Numbers może automatycznie tworzyć kategorie i podkategorie na podstawie
wartości w jednej lub kilku kolumnach tabeli. Da się także ręcznie tworzyć kategorie,
umieszczając w tabeli wiersze kategorii. Kategorie można tworzyć zarówno na
podstawie sąsiednich wierszy, jak i wierszy znajdujących się z dala od siebie.

Ręczne tworzenie kategorii
Tworzenie kategorii poprzez ręczne wstawianie wiersza kategorii powoduje
automatyczne wstawienie nowej kolumny (kolumny wartości kategorii), zawierającej
przykładowe, zastępcze wartości dla każdej z kategorii. Wartości te używane są w
wierszu kategorii do identyfikacji danej kategorii.

Kolumna wartości
kategorii

background image

Możesz ukryć tę kolumnę, klikając w jej menu karty odwołań i wybierając polecenie
„Ukryj kolumnę”. Jeżeli chcesz zmienić przykładowe nazwy w wierszu kategorii na
własne, dokonaj ich edycji, w taki sam sposób, jak dowolnego innego tekstu w
komórce tabeli.

Tworzenie kategorii przy użyciu wartości z kolumny
Podczas dzielenia tabeli na kategorie według wartości z wybranej kolumny, Numbers
tworzy osobną kategorię dla każdej unikalnej wartości znajdującej się w tej kolumnie.
Kolumna, której wartości używane są do tworzenia kategorii określana jest jako
„kolumna wartości kategorii”. Wszystkie wiersze zawierające tę samą wartość w
kolumnie wartości kategorii umieszczane są w tej samej kategorii. Wspólna wartość
umieszczana jest w osobnym wierszu jako nazwa tej kategorii.

Wiersz kategorii

Kolumna wartości kategorii

Zmiana wartości w kolumnie wartości kategorii sprawia, że wiersz ten przesuwa się
do innej kategorii — jeżeli nowa wartość istnieje w innym miejscu kolumny wartości
kategorii. W sytuacji, gdy wartości tej nie ma we wspomnianej kolumnie, tworzona jest
nowa kategoria.

Możesz ukryć kolumnę wartości kategorii lub pozostawić ją widoczną, aby ułatwić
ewentualną zmianę znajdujących się w niej wartości. Zwróć uwagę, że zmiana nazwy
wiersza kategorii spowoduje zastąpienie wszystkich wartości dla danej kategorii w
kolumnie wartości kategorii przez nowo wprowadzoną nazwę wiersza.

74

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

75

Oto sposoby tworzenia kategorii i podkategorii:
Jeżeli chcesz podzielić wiersze tabeli w określonym miejscu, wybierz „Wstaw kategorię”

m

z menu karty odwołań dla najniższego wiersza, który ma znaleźć się w tworzonej
kategorii. Przykładowo, aby podzielić dziewięciowierszową tabelę na dwie kategorie, z
których pierwsza obejmować będzie 5 pierwszych wierszy, wybierz „Wstaw kategorie” z
menu wiersza 5.
Jeżeli chcesz umieścić zakres sąsiednich wierszy lub wierszy znajdujących się z dala

m

od siebie, zaznacz te wiersze, rozwiń menu kontekstowe karty odwołań jednego z
zaznaczonych wierszy i wybierz „Utwórz kategorię z zaznaczonych wierszy”.
Jeżeli chcesz podzielić na kategorie wiersze mające tę samą wartość w jednej z

m

kolumn, wybierz „Klasyfikuj wg tej kolumny” z menu karty odwołań danej kolumny.
Gdy wartość w kolumnie zostanie zmieniona, określony wiersz zostanie umieszczony w
innej kategorii, opartej o tę nową wartość.
Możesz także użyć okna reorganizacji. Otwórz je, klikając w tabelę, a następnie w
przycisk „Reorganizuj” w pasku narzędzi lub wybierając „Więcej opcji” z menu karty
odwołań. Kliknij w trójkąt kategorii, aby rozwinąć opcje filtrowania. Z pierwszego
rozwijanego menu wybierz nazwę kolumny, której chcesz użyć jako kolumny wartości
kategorii.

Wybierz nazwę kolumny, której
chcesz użyć jako kolumny
wartości kategorii.

Kategorie w tabeli tworzone są na podstawie unikalnych wartości w wybranej
kolumnie.

Wiersz kategorii

Kolumna wartości kategorii

background image

Jeżeli kolumna wartości kategorii zawiera daty, możesz wybrać jednostkę z drugiego
menu.

Kolumna kategorii,
zawierająca daty

Wybierz jednostkę daty.

Wybrana jednostka daty określa sposób podziału wierszy na kategorie oraz sposób
identyfikacji danej kategorii w wierszu kategorii.

W wierszach kategorii

widoczne są lata, ponieważ

zostały one wybrane w

oknie Reorganizuj.

Jeżeli chcesz utworzyć podkategorię, otwórz panel porządkowania i kliknij w

m

przycisk Dodaj (+) obok kategorii lub podkategorii, pod którą chcesz utworzyć nową
podkategorię. Następnie wybierz kolumnę, której wartości chcesz użyć do utworzenia
podkategorii.

Kliknij, aby dodać podkategorię.

76

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

77

Każda podkategoria ma w tabeli swój osobny wiersz kategorii.

Wiersz podkategorii

Jeżeli chcesz dodać kategorię lub podkategorię nad lub pod istniejącą kategorią lub

m

podkategorią, wybierz z menu karty odwołań wiersza danej kategorii lub podkategorii
polecenie „Dodaj kategorię nad” lub „Dodaj kategorię pod”.

Gdy usuniesz wartość z kolumny wartości kategorii, jej wiersz zostanie umieszczony w
grupie z pustymi wartościami w tej kolumnie.

Gdy usuniesz wszystkie wiersze z kategorii, kategoria ta zostanie usunięta z tabeli.