Numbers - Dodawanie wierszy stopki do tabeli

background image

Dodawanie wierszy stopki do tabeli

Wiersze stopki pozwalają zwrócić uwagę na dolne wiersze tabeli. Są one tak
sformatowane, że wyróżniają się od reszty wierszy. Na wiersz stopki składają się dolne
komórki w każdej z kolumn.

Możesz użyć maksymalnie pięciu wierszy stopki. Jeżeli chcesz, aby stopka obejmowała
kilka wierszy lub kolumn, złącz komórki stopki zgodnie z opisem w „Łączenie komórek
tabeli ze sobą“ na stronie 90.

background image

Oto sposoby dodawania i usuwania wierszy stopki:
Jeżeli chcesz dodać wiersze stopki do tabeli, która ich nie posiada, zaznacz tę tabelę i

m

kliknij w przycisk stopki w pasku formatu.
Ponowne kliknięcie w ten przycisk spowoduje usunięcie dodanych stopek.
Kliknij w trójkąt rozwijania obok przycisku stopki w pasku formatu, po czym wybierz

m

liczbę wierszy stopki , które chcesz dodać. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie wiersze
stopki, wybierz „0”.

Dodawanie wierszy stopki.

Jeżeli chcesz usunąć pojedynczy wiersz stopki, umieść wskaźnik nad jego kartą

m

odwołania, a gdy pojawi się strzałka menu, kliknij w nią i wybierz „Usuń wiersz”.
Zaznacz tabelę lub dowolny znajdujący się w niej element. Kliknij w „Inspektor”

m

w pasku narzędzi, następnie w przycisk tabeli, po czym kliknij w przycisk stopki.
Wybierz z menu podręcznego liczbę wierszy stopki.
Zaznacz tabelę lub dowolny jej element i wybierz Tabela > Wiersze stopki. Następnie

m

wybierz z podmenu liczbę wierszy stopki.

66

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

67