Numbers - Dodawanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli

background image

Dodawanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli

Za pomocą wierszy i kolumn nagłówka można opisać dane w tabeli. Wiersze i kolumny
nagłówka mają inny wygląd od pozostałej części tabeli. Wiersze nagłówka znajdują
się zawsze nad najwyższym wierszem głównej części tabeli. Kolumny nagłówka
umieszczone są zawsze po lewej stronie od skrajnie lewej kolumny głównej części
tabeli.

background image

Można użyć maksymalnie pięciu wierszy nagłówka i pięciu kolumn nagłówka.
Możliwość użycia wielu nagłówków jest szczególnie przydatna, gdy chcemy przypisać
nazwy do dwóch lub kilku kolumn lub wierszy nagłówka. Jeżeli chcesz, aby nagłówek
obejmował kilka wierszy lub kolumn, złącz komórki nagłówka zgodnie z opisem w
„Łączenie komórek tabeli ze sobą“ na stronie 90.

Jeżeli tabela zawiera zarówno wiersze jak i kolumny nagłówka, komórka (lub komórki)
znajdujące się w lewym górnym rogu są uznawane za część wiersza nagłówka.
Kolumny nagłówka znajdują się poniżej wierszy nagłówka.

Wiersze i kolumny nagłówka mogą być wyświetlane na początku tabeli i na każdej
stronie, jeżeli tabela jest rozbita na kilka stron. W widoku wydruku kliknij w odpowiedni
przycisk nagłówka w pasku formatu i wybierz „Powtarzaj wiersze nagłówka na każdej
stronie”. Jeżeli tabela podzielona jest między stronami, edycja tekstu lub zmiana
wyglądu wiersza lub kolumny nagłówka w jednym miejscu powoduje automatyczną
zmianę wierszy i kolumn nagłówka w całej tabeli.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o widoku wydruku, zobacz „

Â

Dzielenie arkusza na

strony“ na stronie 43.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wyświetlaniu nagłówków poza widokiem

Â

wydruku, zobacz „Blokowanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli“ na stronie 65.

Oto sposoby dodawania i usuwania wierszy i kolumn nagłówka:
Jeżeli chcesz dodać nagłówki do tabeli, która ich nie posiada, zaznacz tę tabelę i kliknij

m

w przycisk nagłówka w pasku formatu.
Ponowne kliknięcie w ten przycisk spowoduje usunięcie dodanych nagłówków.
Kliknij w trójkąt rozwijania obok przycisku nagłówka w pasku formatu, po czym

m

wybierz liczbę wierszy lub kolumn nagłówka, które chcesz dodać. Jeżeli chcesz usunąć
wszystkie wiersze lub kolumny nagłówka, wybierz „0”.

Dodawanie kolumny nagłówka.

Dodawanie wierszy nagłówka.

64

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

65

Jeżeli chcesz usunąć wiersz lub kolumnę nagłówka, umieść wskaźnik nad kartą

m

odwołań wiersza lub kolumny nagłówka, aby wyświetlić strzałkę menu. Kliknij w tę
strzałkę i wybierz „Usuń wiersz” lub „Usuń kolumnę”.
Zaznacz tabelę lub dowolny znajdujący się w niej element. Kliknij w „Inspektor”

m

w pasku narzędziowym, kliknij w przycisk Inspektora tekstu, a następnie w odpowiedni
przycisk nagłówków i stopki. Wybierz z menu podręcznego liczbę wierszy lub kolumn
nagłówka do dodania.
Zaznacz tabelę lub jej dowolny element, po czym wybierz Tabela > Wiersze nagłówka

m

(lub Tabela > Kolumny nagłówka). Następnie wybierz z podmenu liczbę wierszy lub
kolumn nagłówka do dodania.
Można przekształcić górny wiersz lub lewą kolumnę w wiersz lub kolumnę nagłówka.

m

Umieść wskaźnik nad kartą odwołań wiersza lub kolumny części głównej, aby zobaczyć
strzałkę menu. Kliknij w tę strzałkę i wybierz „Konwertuj do wiersza nagłówka” lub
„Konwertuj do kolumny nagłówka”. Polecenia te są dostępne tylko wtedy, gdy w tabeli
znajdują się cztery lub mniej wierszy lub kolumn nagłówka.

Dzięki komórkom nagłówka formuły w komórkach tabeli mogą być łatwiejsze do
utworzenia i odczytania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Odwołania do
komórek w formułach“ na stronie 133.