Numbers - Blokowanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli

background image

Blokowanie wierszy lub kolumn nagłówka tabeli

Opcja zablokowania nagłówka pozwala na utrzymanie wierszy i kolumn nagłówka
podczas przewijania dokumentu przy wyłączonym trybie widoku wydruku.

Oto sposoby zablokowania i odblokowania wierszy i kolumn nagłówka:
Zaznacz tabelę lub dowolny jej element, kliknij przycisk wiersza lub kolumny

m

nagłówka, znajdujący się w pasku formatu, po czym włącz lub wyłącz opcję „Zablokuj
kolumny nagłówka” lub „Zablokuj wiersze nagłówka”.
Dostęp do tych poleceń możesz także uzyskać za pomocą przycisków nagłówka
w Inspektorze tabel.
Zaznacz tabelę lub jej dowolny element, po czym wybierz Tabela > Wiersze nagłówka

m

(lub Tabela > Kolumny nagłówka). Następnie włącz lub wyłącz opcję „Zablokuj
kolumny nagłówka” lub „Zablokuj wiersze nagłówka”.