Numbers - Uatrakcyjnianie wyglądu tabel

background image

Uatrakcyjnianie wyglądu tabel

Tabele mogą wyglądać ciekawiej, gdy zmieniony zostanie ich kolor i użyte zostaną
obrazki oraz inne techniki formatowania.

Oto sposoby uatrakcyjnienia wyglądu tabeli:
Możesz wypełnić całe tło tabeli lub tła poszczególnych komórek, używając różnych

m

efektów kolorystycznych lub obrazków. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale
„Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem“ na stronie 240.
Możesz zmienić grubość i kolor obrysu tabeli i komórek, zobacz „

m

Formatowanie

obramowania komórek tabeli“ na stronie 92.
Możesz skorygować atrybuty tekstu w komórkach tabeli (także w komórkach

m

nagłówka i stopki). Dokładne instrukcje znajdziesz w rozdziale „Formatowanie wielkości
i wyglądu tekstu“ na stronie 176 i „Ustalanie wyrównania, odstępów i koloru tekstu“ na
stronie 183.

Jeżeli chcesz ponownie użyć utworzonego efektu wizualnego, możesz go skopiować
i wkleić: zaznacz tabelę lub komórki z efektem, którego chcesz użyć, wybierz polecenie
Format > Kopiuj styl, zaznacz tabelę lub komórki, które chcesz sformatować, po czym
wybierz polecenie Format > Wklej styl. Formatowanie tabel można także powielać za
pomocą stylów tabeli — zobacz „Korzystanie ze stylów tabeli“ na stronie 120.