Numbers - Korzystanie z narzędzi tabel

background image

Korzystanie z narzędzi tabel

Narzędzia Numbers pozwalają na formatowanie tabel, kolumn, wierszy, komórek
i wartości w komórkach.

Oto sposoby zarządzania charakterystykami tabeli:
Zaznacz tabelę, klikając w jej nazwę w panelu arkuszy, po czym użyj paska formatu,

m

aby ją szybko sformatować. „Zaznaczanie tabeli“ na stronie 56 opisuje sposoby
zaznaczania tabel.

Wyrównywanie tekstu w komórkach.

Formatowanie

krawędzi komórek.

Dodawanie koloru

tła do komórki.

Formatowanie wartości w komórkach.

Obsługa nagłówków

i stopek.

Pokazywanie lub ukrywanie nazwy tabeli.

Formatowanie tekstu

w komórkach tabeli.

background image

Inspektor tabel daje dostęp do opcji związanych z tabelami, takich jak pola do

m

dokładnego ustalania szerokości kolumn i wysokości wierszy. Jeżeli chcesz otworzyć
Inspektora tabel, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie w przycisk
Inspektora tabel.

Dodaj nazwę tabeli.

Możesz połączyć 

lub podzielić

zaznaczone komórki.

Skoryguj wielkości
wierszy i kolumn.

Ustal styl, kolor i grubosć 
krawędzi komórki.

Wypełń komórkę
kolorem lub obrazkiem.

Zaznacz, aby zmienić

sposób działania

klawiszy Return i Tab.

Dodaj lub usuń od 1 do 5
wierszy nagłówka, kolumn
nagłówka lub wierszy
stopki.

Inspektor komórek pozwala na zmianę formatu wartości w komórkach. Przykładowo,

m

możesz włączyć wyświetlanie symbolu waluty w komórkach zawierających dane
walutowe. Formaty komórek określają sposób wyświetlania wartości, nie mają jednak
wpływu na rzeczywiste wartości z komórek, używane w obliczeniach. Przykładowo,
komórka z wartością 4,29 może być wyświetlona jako 4,3, ale w obliczeniach cały czas
używana będzie wartość 4,29.
Możesz także włączyć formatowanie warunkowe. Przykładowo, komórka może
zmieniać kolor na czerwony, gdy jej wartość przekroczy ustalony poziom.
W celu otwarcia Inspektora komórek, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a
następnie w przycisk Inspektora komórek.

Przyciski na górze okna
Inspektora dają dostęp do
dziesięciu inspektorów:
dokumentów, arkuszy, tabel,
komórek, wykresów, tekstu,
grafik, miar, hiperłączy
i QuickTime.

50

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 3

Korzystanie z tabel

51

Użyj Inspektora grafik, aby utworzyć wizualne efekty specjalne, takie jak np. cienie.

m

Jeżeli chcesz otworzyć Inspektora tabel, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a
następnie w przycisk Inspektora tabel.
Style tabeli pozwalają szybko zmieniać wygląd tabel, zachowując ich spójny wygląd.

m

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Korzystanie ze stylów tabeli“ na stronie 120.
Za pomocą kart odwołań i uchwytów pojawiających się po zaznaczeniu komórki tabeli

m

można szybko uporządkować tabelę, zaznaczyć wszystkie komórki w wierszu lub
kolumnie, dodawać wiersze i kolumny itd. „Zaznaczanie komórki tabeli“ na stronie 56
opisuje sposoby zaznaczania komórki w tabeli.

Przeciągnij uchwyt
tabeli, aby ją przesunąć.

Litery na karcie odwołań pozwalają na
odwoływanie się do poszczególnych kolumn.

Kliknij w uchwyt kolumn, aby
dodać jedną kolumnę.
Przeciągnij go, aby dodać
więcej kolumn.

Liczby na karcie

odwołań pozwalają

na odwoływanie się

do poszczególnych

wierszy.

Przeciągnij uchwyt kolumn i wierszy
w dół, aby dodać wiersze.
Przeciągnij go w prawo, aby dodać
kolumny. Przeciągnij po skosie, aby
dodać wiersze i kolumny.

Kliknij w uchwyt wierszy, aby dodać
jeden wiersz. Przeciągnij go, aby dodać
więcej wierszy.

Karty odwołań przydają się również podczas pracy z formułami (zobacz „Odwołania do
komórek w formułach“ na stronie 133).
Możesz rozwinąć menu kontekstowe tabeli lub komórki, zaznaczając jedną lub kilka

m

komórek i klikając ponownie w zaznaczenie, trzymając wciśnięty klawisz Control.
Menu kontekstowe dostępne są także w kartach odwołań wierszy i kolumn.

background image

Użyj Edytora formuł i paska formuły, aby dodawać i edytować formuły. Dokładne

m

instrukcje znajdziesz w rozdziale „Dodawanie i edycja formuł za pomocą Edytora
formuł“ na stronie 128 i „Dodawanie i edycja formuł za pomocą paska formuł“ na
stronie 129.
Użyj przeglądarki funkcji, aby dodawać i edytować funkcje. Zobacz „

m

Dodawanie funkcji

do formuł“ na stronie 130, aby dowiedzieć się więcej.