Numbers - Znajdowanie zarchiwizowanej wersji arkusza kalkulacyjnego

background image

Znajdowanie zarchiwizowanej wersji arkusza kalkulacyjnego

Wielokrotne zachowywanie arkusza kalkulacyjnego w systemie Mac OS X 10.7 (Lion)
powoduje automatyczne archiwizowanie zachowywanych wersji. Możesz przeglądać
utworzone w ten sposób archiwum, aby odtwarzać poprzednie wersje lub korzystać
z nich. Gdy znajdziesz zarchiwizowaną wersję dokumentu, możesz zarówno odtworzyć
ją jako pełną, edytowalną kopię, jak również wydobyć z niej tekst, obrazki lub
ustawienia w celu ponownego wykorzystania.

background image

Jak przeglądać i odtwarzać zarchiwizowane wersje arkusza kalkulacyjnego?

1

Otwórz arkusz kalkulacyjny, do starszych wersji którego chcesz uzyskać dostęp, po

czym ustaw wskaźnik nad nazwą tego arkusza u góry okna programu Numbers.
Obok nazwy dokumentu pojawi się trójkąt.

2

Kliknij w ten trójkąt, po czym wybierz polecenie „Przeglądaj wszystkie wersje”.

Na ekranie pojawią się miniaturki przedstawiające migawki zachowanych wersji
arkusza, wyświetlane na tle gwiazd. Linia czasowa po prawej stronie ekranu wskazuje,
kiedy zachowana została wersja widoczna na wierzchu.

Poprzednie wersje arkusza

kalkulacyjnego

#JF×hDBXFSTKBBSLVT[B

kalkulacyjnego

,MJLOJK BCZPEUXPS[ZmXFSTK‹

XJEPD[OhQPQSBXFKTUSPOJFFLSBOV

,MJLOJK BCZPQVÀDJmUFOXJEPL

CF[PEUXBS[BOJBTUBST[FKXFSTKJ

1S[FDJhHOJKX[E•V×MJOJJ

D[BTV BCZ[PCBD[ZmXFSTKF

[BDIPXBOFX¥QS[FT[•PÀDJ

3

Przeciągnij uchwyt wzdłuż linii czasowej, aby cofnąć się do starszych wersji arkusza

kalkulacyjnego.

4

Gdy znajdziesz wersję, której chcesz się przyjrzeć bliżej, kliknij w jej miniaturkę.

Wersja zostanie powiększona i przeniesiona na pierwszy plan. Na planie tym można
przeglądać arkusze, zaznaczać znajdujące się na nich rzeczy, otwierać okna Inspektora
oraz kopiować obiekty i ustawienia.

5

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

38

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

background image

Rozdział 2

Tworzenie, zachowywanie i porządkowanie arkusza kalkulacyjnego w Numbers

39

Jeżeli chcesz przywrócić starszą wersję w całości, kliknij w Odtwórz, gdy wersja ta

Â

jest na pierwszym planie. Odtworzony arkusz kalkulacyjny pojawi się na biurku
komputera, zastępując poprzednio używaną wersję. Zastąpiona wersja zostanie
wcześniej zachowana na linii czasowej, będzie więc można ją przywrócić w razie
potrzeby.
Jeżeli chcesz przywrócić ze starszej wersji tylko pojedynczy obiekt lub ustawienie,

Â

zaznacz ten element i naciśnij klawisze Command-C, aby go skopiować. Następnie
kliknij w Bieżący dokument, aby wyświetlić bieżącą wersję arkusza kalkulacyjnego.
Znajdź arkusz, na którym chcesz umieścić skopiowaną rzecz, po czym kliknij
w niego, aby ustawić kursor w miejscu, w którym chcesz tę rzecz wstawić. Naciśnij
klawisze Command-V, aby wkleić skopiowaną rzecz.
Jeżeli chcesz zobaczyć obok siebie starszą i bieżącą wersję, aby je porównać, kliknij

Â

w Bieżący dokument.

6

Jeżeli chcesz powrócić na biurko, kliknij w Gotowe.