Numbers - Bruke tastaturet og musen til å opprette og redigere formler

background image

Bruke tastaturet og musen til å opprette og redigere formler

Du kan skrive inn cellereferanser i formler, eller du kan sette inn cellereferanser ved
hjelp av mus- eller tastatursnarveier.

Slik kan du sette inn cellereferanser:
Hvis du vil bruke en tastatursnarvei for å oppgi en cellereferanse, plasserer du

m

innsettingspunktet i formelredigering eller formellinjen og gjør ett av følgende:

Hvis du vil referere til en enkeltcelle, holder du nede Tilvalg-tasten og bruker

Â

piltastene for å markere cellen.
Hvis du vil referere til en serie med celler, holder du nede Skift-Tilvalg etter å ha

Â

markert den første cellen og til du har markert den siste cellen i serien.
Hvis du vil referere til celler i en annen tabell på samme ark eller et annet ark,

Â

markerer du tabellen ved å trykke Tilvalg-Kommando-Side ned eller Tilvalg-
Kommando-Side opp for å bla gjennom tabellene. Deretter bruker du en av
teknikkene ovenfor for å markere én eller flere celler i tabellen.
Hvis du vil angi absolutte og relative attributter for en cellereferanse etter at

Â

du har satt den inn, klikker du på referansen og trykker Kommando-K for å bla
gjennom valgene. Hvis du vil vite mer, leser du «Skille mellom absolutte og relative
cellereferanser» på side 132.

Hvis du vil bruke musen for å legge til en cellereferanse, plasserer du

m

innsettingspunktet i formelredigering eller formellinjen og gjør ett av følgende i
samme tabell som formelcellen, eller i en annen tabell på samme ark eller et annet ark:

Hvis du vil referere til en enkeltcelle, klikker du på cellen.

Â

Hvis du vil referere til alle cellene i en kolonne eller rad, klikker du på referansefanen

Â

for kolonnen eller raden.
Hvis du vil referere til en serie med celler, klikker du på en av cellene og flytter

Â

markøren opp, ned, til høyre eller til venstre for å markere eller endre størrelse på en
celleserie.
Hvis du vil angi absolutte og relative attributter for en cellereferanse etter at du

Â

har satt den inn, klikker du på referansen, klikker på trekanten og velger et av
alternativene i lokalmenyen. Hvis du vil vite mer, leser du «Skille mellom absolutte
og relative cellereferanser» på side 132.

Hvis «Bruk navn på tittelceller som referanse» er markert i Generelt-panelet i Numbers-
valg, bruker cellereferansen som er satt inn, navn i stedet for referansefaneoppføringer.

background image

Hvis du vil skrive inn en cellereferanse, plasserer du innsettingspunktet i

m

formelredigering eller formellinjen og skriver inn cellereferansen. Bruk ett av formatene
fra «Referere til celler i formler» på side 129.
Når du oppgir en cellereferanse som inneholder navnet til en tittelcelle, en tabell eller
et ark, og du har skrevet inn tre tegn, vises en liste med forslag hvis det du har skrevet,
passer til ett eller flere navn i regnearket. Velg et navn fra listen, eller fortsett å skrive.
Hvis du vil deaktivere navneforslag, velger du Numbers > Valg og fjerner markeringen
for «Bruk navn på tittelceller som referanse» i Generelt-panelet.