Numbers - Håndtere feil og advarsler i formler

background image

Håndtere feil og advarsler i formler

Når en formel i en tabellcelle er ufullstendig, inneholder formel cellereferanser eller på
annen måte er feil, eller når en importhandling gir en feil i en celle, viser Numbers et
symbol i cellen. En blå trekant øverst til venstre i en celle angir én eller flere advarsler.
En rød trekant midt i en celle betyr at det har oppstått en feil i formelen.

Slik viser du feil- og advarselsmeldinger:
Klikk på symbolet.

m

En oppsummering av feilene og advarslene som er knyttet til cellen, vises i et
meldingsvindu.

Hvis du vil at Numbers skal gi deg en advarsel når en celle som refereres til i en formel,
er tom, velger du Numbers > Valg og markerer «Vis advarsler når formler henviser til
tomme celler» i Generelt-panelet.