Numbers - Elementer i formler

background image

Bruke formler i tabeller

background image

Kapittel 6

Bruke formler i tabeller

121

Â

Funksjoner er forhåndsdefinerte, navngitte operasjoner, som for eksempel SUMMER
og GJENNOMSNITT. Hvis du vil bruke en funksjon, skriver du navnet på funksjonen
og deretter, i parentes, de nødvendige argumentene. Argumenter spesifiserer
verdiene som funksjonen bruker når den skal utføre beregninger.
=SUMMER(A2:A10): En formel som bruker funksjonen SUMMER for å legge sammen
verdiene i flere celler (ni celler i den første kolonnen).
A2:A10: En cellereferanse som refererer til verdiene i cellene fra og med A2 til og
med A10.

Hvis du vil

Går du til

Viser summen, gjennomsnittet,
minimumsverdien, maksimumsverdien eller
antall verdier i markerte celler og alternativt
arkivere formelen som brukes for å beregne disse
verdiene

«Utføre raske beregninger» på side 122

Raskt legger til en formel som viser
summen, gjennomsnittet, minimumsverdien,
maksimumsverdien, antallet eller produktet av
verdier i markerte celler

«Bruke forhåndsdefinerte hurtigformler» på
side 123

Bruker verktøy og teknikker for å opprette og
endre formler

«Legge til og redigere formler ved hjelp av
Formelredigering» på side 124
«Legge til og redigere formler ved hjelp av
formellinjen» på side 125
«Legge til funksjoner i formler» på side 126
«Fjerne formler» på side 129

Bruker de flere hundre funksjonene i iWork og se
eksempler på hvordan funksjonene kan brukes
innenfor økonomi, ingeniørarbeid, statistikk og
andre sammenhenger

Hjelp > «Hjelp for iWork-formler og -funksjoner»
Hjelp > «Brukerhåndbok for iWork-formler og
-funksjoner»

Legger til forskjellige typer cellereferanser i en
formel

«Referere til celler i formler» på side 129
«Bruke tastaturet og musen til å opprette og
redigere formler» på side 131
«Skille mellom absolutte og relative
cellereferanser» på side 132

Bruker operatorer i formler

«Aritmetiske operatorer» på side 133
«Sammenligningsoperatorer» på side 133

Kopierer eller flytter formler eller verdien som er
resultatet av formelen, mellom tabellceller

«Kopiere eller flytte formler og verdiene de har
beregnet» på side 134

Finner formler og elementer i dem

«Vise alle formler i et regneark» på side 135
«Finne og erstatte formelelementer» på side 135