Numbers - Aritmetiske operatorer

background image

Aritmetiske operatorer

Du kan bruke aritmetiske operatorer for å utføre aritmetiske operasjoner i formler.

Når du vil

Bruker du denne aritmetiske
operatoren

Hvis for eksempel A2
inneholder 20 og B2
inneholder 2, vil formelen

Legge sammen to verdier

+ (plusstegn)

A2 + B2 returnerer 22.

Trekke en verdi fra en annen
verdi

– (minustegn)

A2 – B2 returnerer 18.

Multiplisere to verdier

* (asterisk)

A2 * B2 returnerer 40.

Dele en verdi på en annen verdi / (skråstrek forover)

A2 / B2 returnerer 10.

Opphøye en verdi i en annen
verdi

^ (vinkeltegn)

A2 ^ B2 returnerer 400.

Beregne en prosentverdi

% (prosenttegn)

A2% returnerer 0,2, som vises
som 20 %.

Hvis du bruker en tekststreng sammen med en aritmetisk operator, får du en
feilmelding. 3 + “hallo” er for eksempel ikke en korrekt aritmetisk operasjon.