Numbers - Arbeide med tall i tabellceller

background image

Arbeide med tall i tabellceller

Enkelte tabelloperatorer, for eksempel formler og funksjoner som utfører matematiske
beregninger, er avhengig av celler som inneholder tallverdier.

Her er teknikker for å jobbe med tall i tabellceller:
I en tallcelle bruker du kun tall (0 til 9) og ett av følgende tegn: plusstegn (+),

m

minustegn (–), venstre eller høyre parentes ( ), skråstrek (/), valutasymbol (for eksempel
$), prosenttegn (%), punktum (.), stor E eller liten e.
Du kan skrive enkelte tegn (for eksempel %) i en celle, eller du kan bruke et

m

celleformat. Dette beskrives i «Formatere tabellcelleverdier for visning» på side 92.
Hvis du vil angi et negativt nummer, skriver du et minustegn (-) foran.

m

Når du skriver inn et tall som er for stort til å vises i cellen, konverterer Numbers tallet:

Når et desimaltall ikke passer inn i en celle, rundes tallet av.

Â

1,77777777777777777777 blir for eksempel til 1,77777777777778.
Når et heltal ikke passer inn i en celle, vises tallet med vitenskapelig notasjon.

Â

77777777777777777777 blir for eksempel til 7.777778E+19.
Vitenskapelig notasjon viser tall ved å bruke en eksponent opphøyd i 10.
Eksponenten vises etter E.

Hvis det fremdeles ikke er plass til det konverterte nummeret, forkortes det. Les «Vise
innhold som er for stor for tabellcellen» på side 84 for forslag.

Du finner instruksjoner for å bruke formler og funksjoner i tabellceller i «Lage egne
formler» på side 124.

82

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

83