Numbers - Bruke valutaformatet i tabellceller

background image

Bruke valutaformatet i tabellceller

Bruk valutaformatet til å formatere hvordan pengeverdier vises.

Hvis du vil definere et valutaformat som viser to desimalplasser, et tusenskilletegn og
negative tall med negativsymbolet, markerer du en eller flere celler og klikker deretter
Valutaformat-knappen i formatlinjen. Bruk Reduser antall desimalplasser- og Øk antall
desimalplasser-knappene til å endre antallet desimalplasser.

Øk antall

desimalplasser

Reduser antall
desimalplasser

Knapp for
valutaformat

Hvis du vil ha større kontroll over valutaformatet, bruker du celleinspektøren.

background image

Slik definerer du et valutaformat ved hjelp av celleinspektøren:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på celleinspektørknappen.

3

Velg Valuta fra Celleformat-lokalmenyen.

4

Hvis du vil angi et valutasymbol, velger du et alternativ fra Symbol-lokalmenyen.

Du kan maksimere antallet alternativer i Symbol-lokalmenyen ved å velge Numbers
> Valg, og deretter markere «Vis fullstendig valutaliste i celleinspektør» i Generelt-
panelet.

5

Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien.
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

6

Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen

ved siden av Desimaler-feltet.

7

Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller

fjerner markeringen.

8

Hvis du vil vise valutasymbolet i kanten av cellen, markerer du Regnskapsstil.