Numbers - Formatere tabellcelleverdier for visning

background image

Formatere tabellcelleverdier for visning

Du kan formatere en celle slik at verdien vises på en bestemt måte. Du kan for
eksempel ta i bruk valutaformatet i celler som inneholder pengeverdier, slik at de også
viser et valutasymbol (for eksempel $, £ eller ¥) foran tallene i cellene.

Når du bruker et celleformat, angir du bare visningsegenskapene til en verdi. Når
verdien brukes i formler, brukes selve verdien, ikke den formaterte verdien. Det eneste
unntaket er når det er for mange tall som følger et desimaltegn, da tallet rundes av.

Slik kan du arbeide med celleformater:
Du tar i bruk celleformater ved å markere én eller flere celler og deretter bruke

m

formatlinjen eller Celleformat-lokalmenyen i celleinspektøren til å velge formatet.
Hvis du vil legge til en verdi i en tom celle med et format, markerer du cellen og skriver

m

inn en verdi. Formatet tas i bruk når du går ut av cellen.
Hvis du sletter en verdi fra en celle med et format, slettes ikke cellens format. Hvis

m

du vil slette formatet, tar du i bruk formatet Automatisk. Hvis du vil slette veriden og
formateringen, velger du Rediger > Fjern alt.
Etter at du har definert et celleformat, kan du bruke formatet på flere celler ved å

m

bruke autoutfylling. Du finner instruksjoner i «Autoutfylle tabellceller» på side 83.
Hvis du vil se det uformaterte innholdet i en celle der formatering er tatt i bruk,

m

markerer du cellen og viser verdien i formellinjen.

Bruk dette celleformatet

Når du vil

Les mer her

automatisk

Automatisk formatere innhold
basert på tegnene det
inneholder

«Bruke det automatiske formatet
i tabellceller» på side 93

tall

Formater visningen av et talls
desimalplasser, tusenskilletegn
og negative verdier.

«Bruke Nummer-formatet i
tabellceller» på side 95

valuta

Formater visningen av
pengeverdier

«Bruke valutaformatet i
tabellceller» på side 95

prosent

Vis tallverdier etterfulgt av
%-symbolet

«Bruke prosentformatet i
tabellceller» på side 96

dato og tid

Formater hvordan dato og tid-
verdier vises

«Bruke dato og tid-formatet i
tabellceller» på side 97

varighet

Formater visning av uke-, dag-
, time-, minutt-, sekund-, og
mikrosekundverdier

«Bruke det varighetsformatet i
tabellceller» på side 98

92

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

93

Bruk dette celleformatet

Når du vil

Les mer her

brøk

Formater visningen av verdier
som er mindre enn 1

«Bruke brøkformatet i
tabellceller» på side 99

tallsystem

Formater visningen av tall
ved hjelp av konvensjonene
til et bestemt tallsystem (for
eksempel desimal eller binær)

«Bruke tallsystemformatet i
tabellceller» på side 99

vitenskapelig

Formater visningen av tall ved
å bruke en eksponent opphøyd
i 10

«Bruke det vitenskapelige
formatet i tabellceller» på
side 100

tekst

Vis celleinhold nøyaktig slik du
skriver det

«Bruke tekstformatet i
tabellceller» på side 101

cellekontroller (avkrysningsruter,
skyvekontroll, trinnkontroll, eller
lokalmeny)

Styr hvilke verdier en celle kan
inneholde

«Bruke en avkrysningsrute,
skyvekontroll, trinnkontroll eller
lokalmeny i tabellceller» på
side 101

tilpasset

Definer ditt eget celleformat

«Bruke dine egne formater
for visning av verdier i
tabellceller» på side 103