Numbers - Definere betingede formatregler

background image

Definere betingede formatregler

En betinget formatering-regel brukes til å gjenkjenne når celler inneholder en
testverdi, som kan være en bestemt verdi du oppgir eller en verdi som tilsvarer en
verdi som befinner seg i en bestemt tabellcelle. Regelen angir formateringen som skal
brukes på cellene når de inneholder testverdien.

Slik definerer du regler:

1

Marker én eller flere celler.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på celleinspektørknappen, og klikk deretter på

«Vis regler».
Du kan også velge Format > Vis betingede formatregler.

3

Velg et alternativ fra «Velg en regel»-lokalmenyen.

background image

Alternativene i den øverste delen av menyen gjelder for tallverdier. Alternativene i den
midterste delen gjelder for tekstverdier. «Med datoer»-alternativet gjelder for datoer.

4

Hvis du vil angi en bestemt testverdi, skriver du det inn i verdifeltet til høyre for

lokalmenyen.
Du kan også bruke verdien i en tabellcelle som en testverdi. Hvis du vil gjøre det,
klikker du på den lille blå sirkelen i verdifeltet.

Klikk for å markere en tabellcelle.

Cellereferansefeltet vises.

Angi en cellereferanse ved å klikke i en tabellcelle. Du kan også skrive inn en
cellereferanse og trykke på returtasten. Les «Referere til celler i formler» på side 129 for
informasjon om hvordan du skriver cellereferanser.

Mellom-regelen krever at du angir to testverdier. Formateringen brukes hvis ett av
tallene eller et tall mellom dem vises i cellen eller cellene.
For «Med datoer»-regelen velger du alternativer fra lokalmenyene på begge sider av
testverdifeltet før du angir en testverdi.

5

Når du vil angi formateringen som skal brukes når cellene inneholder testverdien,

klikker du på Rediger.

86

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 4

Jobbe med tabellceller

87

Tekstfargefelt: Klikk på det for å velge fargen som skal brukes på celleverdier.
Fontstilknapper: Klikk på B for å vise celleverdier med uthevet skrift, klikk på I for å
vise dem i kursiv, klikk på U for å understreke celleverdier, eller klikk på T for å ta i bruk
gjennomstreket tekst.
Fyllfargefelt: Klikk for å velge en cellefyllfarge.
Når du klikker, viser Eksempel-ruten effekten av valgene dine. Når du er fornøyd med
effekten, klikker du på Ferdig.

6

Hvis du vil legge til en regel til, klikker du på Legg til-knappen (+) og gjentar trinn 3 til 5.

Hvis flere enn én regel er definert for en celle og cellens verdi tilfredsstiller betingelsene
til flere regler:

Tekstfargen som brukes er fargen knyttet til den øverste regelen med tekstfarge

Â

angitt.
Fontstilen som brukes er fonstilen knyttet til den øverste regelen med fontstil angitt.

Â

Fyllfargen som brukes er fyllfargen knyttet til den øverste regelen med fyllfarge angitt.

Â

Etter at tekstfargen du har angitt brukes på en celleverdi, hvis du skriver inn ny tekst i
cellen etter å ha satt inn et innsettingspunkt og endret tekstfargen i formatlinje eller
tekstinspektøren, vises den nye teksten med den nye tekstfargen, men den eksisterende
teksten beholder fargen du angir i regelen.