Numbers - Sortere rader i en tabell

background image

Sortere rader i en tabell

Du kan organisere verdier i noen celler eller alle cellene i en kolonne. De kan
organiseres i stigende eller synkende rekkefølge. Rader som inneholder sorterte celler,
får ny rekkefølge. Tittelceller sorteres ikke.

Sortering tar hensyn til verdier i skjulte rader og kolonner.

Slik kan du sortere:
Hvis du vil sortere en hel tabell ved å endre plassering på cellene i en kolonne,

m

velger du Sortering i stigende rekkefølge eller Sortering i synkende rekkefølge fra
lokalmenyen på kolonnens referansefane.
Du kan også klikke i en tabell og deretter klikke på Omorganiser i verktøylinjen, eller
velge Vis flere valg fra lokalmenyen i en referansefane for å åpne Omorganiser-vinduet.
Klikk på Sorter-trekanten for å vise sorteringskontrollene. Velg «Sorter hele tabellen»
fra lokalmenyen, og velg deretter en kolonne og sorteringsrekkefølge fra de andre
lokalmenyene.

background image

Hvis du kun vil sortere en del av en tabell, markerer du radene du vil sortere, åpner

m

Omorganiser-vinduet og velger «Sorter markerte rader» fra lokalmenyen. Deretter
velger du kolonnen du skal sortere etter og sorteringsrekkefølge fra de andre
lokalmenyene.
Hvis du vil sortere verdier på nytt etter at du har endret dem, åpner du Omorganiser-

m

vinduet og klikker på Sorter nå.
Hvis du vil sortere tabellen etter en kolonne og deretter etter en annen kolonne, åpner

m

du Omorganiser-vinduet og velger et alternativ fra de tre lokalmenyene. Deretter
klikker du på Legg til-knappen (+) og angir valg for den andre sorteringen.
Hvis du vil bruke flere sorteringskriterier, klikker du på Legg til-knappen (+) igjen.

Følgende tabell beskriver hvordan forskjellige datatyper sorteres i stigende eller
synkende rekkefølge.

Datatype

Stigende rekkefølge

Synkende rekkefølge

Tekst

aA–åÅ

Åå–Aa

Datoer

År (tidligste først), deretter
måned (januar først) og dag
(1–31)

År (nyeste først), deretter måned
(desember først) og dag (31–1)

Numbers

–2, –1, 0, 1 og så videre

1, 0, –1, –2 og så videre

Celler med kun tekst, blandet
med celler med kun tall

–2, –1, 0, 1 og så videre, deretter
aA–åÅ

Åå–Aa, deretter 1, 0, –1, –2 og
så videre

Celler som inneholder en
blanding av tekst og tall

Verdier som begynner med tall
først (1å, 1Å, a1, A1)

Verdier som begynner med
tekst først (A1, a1, 1A, 1å)

Tomme celler

Nederst

Nederst

Boolske verdier (TRUE, FALSE)

Under tekst, men over tomme
celler

Over tekst