Numbers - Skjule tabellrader og -kolonner

background image

Skjule tabellrader og -kolonner

Du kan skjule bestemte rader eller kolonner når du vil unngå å vise eller bruke
dem, men heller ikke vil slette dem. Når en rad eller kolonne er skjult, kan den ikke
reformateres, slås sammen, deles eller manipuleres på annen måte. Imidlertid påvirkes
ikke formler som bruker en skjult celle, og sortering tar hensyn til skjulte verdier.

Når en rad eller kolonne er skjult, ser du et mellomrom i radnumrene eller
kolonnebokstavene i referansefanene.

Slik kan du skjule og oppheve skjuling av rader og kolonner:
Hvis du vil skjule en enkeltrad eller -kolonne, velger du Skjul rad eller Skjul kolonne fra

m

lokalmenyen på referansefanen for raden eller kolonnen.
Hvis du vil skjule flere rader eller kolonner, markerer du radene eller en celle i hver av
dem og velger Skjul markerte rader eller Skjul markerte kolonner fra lokalmenyen på
en referansefane.

Hvis du vil vise alle skjulte rader og kolonner i en tabell, markerer du tabell eller et

m

element i den, og velger deretter Tabell > Vis alle skjulte rader eller Tabell > Vis alle
skjulte kolonner.
Du kan også velge disse kommandoene fra lokalmenyen på en hvilken som helst
referansefane.

68

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

69

Hvis du vil vise skjulte rader rett over en rad eller skjulte kolonner rett til venstre for

m

en kolonne, klikker du på referansefanen for raden eller kolonnen, og velger deretter
«Vis de skjulte radene radnumre» eller «Vis de skjulte kolonnene kolonnebokstaver» fra
lokalmenyen.

Hvis du vil vise rader eller kolonner skjult i et markert område med rader eller

m

kolonner, markerer du området og velger deretter Vis skjulte rader fra lokalmenyen for
en hvilken som helst markert rad eller kolonne.

Rader eller kolonner som er skjult i Numbers-tabeller fjernes når tabellene kopieres til
andre iWork-programmer.

Rader og kolonner som inneholder sammenslåtte celler, kan ikke skjules.