Numbers - Håndtere tabellkategorier og -underkategorier

background image

Håndtere tabellkategorier og -underkategorier

Du kan bruke følgende teknikker til å håndtere kategorier:
Hvis du vil flytte en rad fra en kategori til en annen, markerer du raden og flytter den

m

til den nye kategorien.
Hvis du vil flytte en kategori innenfor en tabell, klikker du på referansefanen for
kategoriraden og flytter kategorien til den nye plasseringen.
Hvis du vil flytte en kategori opp eller ned et nivå, klikker du på Omorganiser i

m

verktøylinjen eller velger Vis flere valg fra lokalmenyen i en referansefane for å åpne
Omorganiser-vinduet. Klikk på Flytt opp- eller Flytt ned-knappen ved siden av en
kolonne.
Du kan også klikke på referansefanelokalmenyen for en kategorirad og deretter velge
Oppgrader (for å flytte en kategori til et høyere nivå) eller Degrader (for å flytte den til
et lavere nivå).
Hvis du vil formatere en kategorirad, markerer du én eller flere celler og bruker

m

deretter formatlinjen eller grafikkinspektøren til å endre bakgrunnsfyll og tekststil.
Endringene tas i bruk på alle celler i den gjeldende kategoriraden og i alle andre
kategorirader på samme nivå.

background image

Hvis du vil vise verdier som beregnes automatisk ved hjelp av celleverdier i kolonnen

m

til en kategori eller underkategori, klikker du på en kategoriradcelle og deretter på
trekanten.

Klikk på en trekant for å

velge en beregningstype.

Velg en numerisk beregningstype (Delsum, Gjennomsnitt og så videre) for å vise
resultatene til operasjoner på tallverdier (bortsett fra verdier for dato, tid og varighet).
Velg Antall for å vise antallet celler med innhold.

Antall celler som ikke er tomme

Hvis du vil vise beregningstypen som vises, velger du Vis funksjonsnavn fra
lokalmenyen etter at du velger beregningstype.

Funksjonsnavn vises

Hvis du vil fjerne innholdet i en celle i en kategorirad, velger du Tom fra cellens

m

lokalmeny.
Hvis du vil vise kategoriens navn i cellen, velger du Kategorinavn i stedet.
Hvis du vil legge til en ny rad i en kategori eller underkategori, velger du Legg til

m

rad over eller Legg til rad under fra en rads cellereferanselokalmeny. Når den nye
raden er lagt til, tildeles cellene i kategoriverdikolonnene verdier for kategorien eller
underkategorien der raden ble satt inn.

78

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

79

Hvis du vil skjule rader, markerer du dem og velger Skjul markerte rader fra

m

lokalmenyen på referansefanen for en rad.
Vanlige rader i det markerte området skjules, men kategorirader forblir synlige.
Hvis du vil utvide eller slå sammen alle kategorier eller underkategorier på samme

m

nivå, velger du Utvid alle eller Slå sammen alle fra cellereferanselokalmenyen for en
hvilken som helst rad på nivået du vil utvide eller slå sammen.
Hvis du vil utvide eller slå sammen alle kategorier og underkategorier for alle nivåer,

m

holder du nede Tilvalg-tasten mens du klikker på trekanten ved venstre kant av en
hvilken som helst kategorirad.
Hvis en eller flere kategorier på samme nivå er slått sammen, utvides alle kategorier hvis
du Tilvalg-klikker.
Hvis en eller flere kategorier på samme nivå er utvidet, slås alle kategorier sammen hvis
du Tilvalg-klikker.

background image

80

Dette kapitlet forklarer hvordan du arbeider med tabellceller

og innholdet i tabellceller.

Legge til innhold i tabellceller

Du kan bruke en rekke teknikker for å legge til innhold i tabellceller.

Hvis du vil

Går du til

Legge til, erstatte, kopiere, lime inn og flytte
tabellcelleverdier

«Legge til og redigere tabellcelleverdier» på
side 80

Formatere og justere tekst i tabellceller og bruke
funksjoner for søk/erstatt og stavekontroll

«Arbeide med tekst i tabellceller» på side 81

Arbeide med tallverdier i tabellceller

«Arbeide med tall i tabellceller» på side 82

Bruke autofylling for å automatisk duplisere en
celleverdi i tilstøtende celler

«Autoutfylle tabellceller» på side 83

Legge til og redigere tabellcelleverdier

Du kan legge til, endre og slette innholdet i celler.

Slik legger du til og redigerer verdier:
Hvis cellen er tom, markerer du den og skriver inn en verdi. «

m

Markere en tabellcelle» på

side 56 beskriver hvordan du markerer celler.
Hvis du vil erstatte bestemt innhold som allerede er i en celle, markerer du cellen.

m

Deretter dobbeltklikker du for å markere innholdet du vil erstatte. Hvis du vil erstatte
mer innhold, holder du nede Skift-tasten og markerer mer innhold. Skriv inn tekst som
erstatter det markerte innholdet.
Hvis du vil erstatte alt innholdet i cellen, markerer du cellen og skriver inn ny tekst.

m

Hvis «Returtast flytter til neste celle» ikke er markert i Tabellinspektør, markerer du
cellen og trykker på retur- eller Enter-tasten. Nå markeres alt i cellen, og du kan skrive
inn ny tekst.

4