Numbers - Endre størrelse på tabellrader og -kolonner

background image

Endre størrelse på tabellrader og -kolonner

Endre størrelse på alle rader og kolonner slik at de er like store, eller endre størrelse
kun på enkelte rader og kolonner i en tabell.

Slik endrer du størrelse på rader og kolonner:
Hvis du vil at alle radene skal være like store, markerer du tabellen eller en eller flere

m

kolonner og velger deretter Tabell > Fordel rader likt.

66

Kapittel 3

Bruke tabeller

background image

Kapittel 3

Bruke tabeller

67

Hvis du vil at alle kolonnene skal være like store, markerer du tabellen eller en eller

m

flere rader og velger deretter Tabell > Fordel kolonner likt.
Hvis du vil endre størrelsen på en enkeltlinje, flytter du den nederste kantlinjen til

m

radens referansefane opp eller ned.
Du kan også markere raden og bruke Radhøyde-feltet i tabellinspektøren.
Hvis du vil endre størrelsen på en enkeltkolonne, flytter du den høyre kantlinjen til

m

kolonnens referansefane til høyre eller venstre.
Du kan også markere en celle og bruke Kolonnebredde-feltet i tabellinspektøren.
Hvis du vil at flere rader skal være like store, markerer du én eller flere celler i raden og

m

velger Tabell > Fordel rader likt. Radene trenger ikke å være tilstøtende.
Du kan også flytte den nederste kantlinjen til referansefanen til en av radene opp eller
ned eller bruke Radhøyde-feltet i tabellinspektøren.
Hvis du vil at flere kolonner skal være like store, markerer du én eller flere celler i

m

kolonnen og velger Tabell > Fordel kolonner likt. Kolonnene trenger ikke å være
tilstøtende.
Du kan også flytte den høyre kantlinjen til referansefanen til en av kolonnene til
venstre eller høyre eller bruke Kolonnebredde-feltet i tabellinspektøren.
Hvis du vil redusere størrelsen på en rad eller kolonne for å fjerne ubrukt plass når

m

celleverdier ikke fyller cellene sine, markerer du en celle og klikker en av Tilpass-
knappene i tabellinspektøren. Du kan også dobbeltklikke på referansefaneseparatoren
til en kolonne eller rad.
Hvis innholdet i cellen trunkeres når du endrer størrelsen, kan du lese «Vise innhold
som er for stor for tabellcellen» på side 84.
Hvis du vil endre størrelse på kolonnene og radene ved å flytte kantlinjesegmenter,

m

velger du Tillat markering av kantlinjer fra Kantlinje-lokalmenyen i formatlinjen, eller
Tabell > Tillat markering av kantlinjer og velger deretter tabellen du vil arbeide med.
Marker tabellen, og flytt deretter en horisontal eller vertikal kantlinje.