Numbers - Een aangepaste getalnotatie definiëren

background image

Een aangepaste getalnotatie definiëren

Uw eigen weergavenotatie voor getallen in tabelcellen definiëren

1

Selecteer een of meer cellen.

2

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Kies 'Aangepast' uit het celnotatievenstermenu in de opmaakbalk.

Â

Kies 'Aangepast' uit het venstermenu 'Celnotatie' in het infovenster 'Cel'.

Â

background image

Kies 'Opmaak' > 'Maak aangepaste celnotatie aan'.

Â

Notatieveld

Sleep de elementen
naar het notatieveld.

3

Kies 'Getal en tekst' uit het venstermenu 'Soort'.

4

Definieer uw getalnotatie door de (blauwe) elementen vanuit het vak 'Getal- en

tekstelementen' naar het notatieveld boven het vak te slepen.

Klik op een driehoekje om
een notatie-optie te kiezen.

Gehele getallen: Hiermee bepaalt u hoe getallen links van het decimaalteken worden
weergegeven. Zie “Het Gehele getallen-element van een aangepaste getalnotatie
definiëren” op pagina 114 voor meer informatie.
Valuta: Hiermee voegt u een valutateken toe. Om het gewenste symbool te kiezen,
klikt u op het driehoekje dat wordt weergegeven bij het element in het notatieveld
en kiest u het symbool. Als u 'Toon volledige lijst met valuta in celinfopaneel' in de
voorkeuren van Numbers selecteert, worden alle beschikbare keuzes weergegeven.
Decimalen: Hiermee bepaalt u hoe decimale getallen worden weergegeven. Zie “Het
Decimalen-element van een aangepaste getalnotatie definiëren” op pagina 115 voor
meer informatie.

112

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

background image

Hoofdstuk 4

Werken met tabelcellen

113

Spaties: Hiermee bepaalt u hoeveel ruimte er tussen de elementen wordt
weergegeven. Klik op het driehoekje dat wordt weergegeven bij het element in het
notatieveld en kies een optie. Met 'Normaal' voegt u een standaardspatie toe, met
'Breed' voegt u een em-spatie toe en met 'Smal' voegt u een zesde van een em-
spatie toe. U kunt met deze opties meer dan één Spaties-element aan het notatieveld
toevoegen, maar slechts één van de Spaties-elementen kan flexibel zijn; dat wil zeggen
dat elementen links van dit element links worden uitgelijnd en elementen rechts van
dit element rechts worden uitgelijnd.
Schaal: Hiermee stelt u de weergavegrootte van een getal in. U kunt bijvoorbeeld
waarden die groter zijn dan 100 weergeven als aantal honderdtallen (1000 wordt
weergegeven als 10). Zie “De schaal van een aangepaste getalnotatie definiëren” op
pagina 116 voor meer informatie.

5

Om vooraf opgestelde tekst voor of na een element weer te geven, plaatst u het

invoegpunt in het notatieveld en typt u de tekst. U kunt op elk gewenst element
klikken en het invoegpunt verplaatsen met de Pijl-links- en Pijl-rechts-toets.

6

Om een element uit het notatieveld te verwijderen, selecteert u het en drukt u op de

Delete-toets.
Om het element te verplaatsen, versleept u het naar een andere positie.

7

Typ een naam voor uw getalnotatie in het veld 'Naam'.

De namen van aangepaste notaties worden in het celnotatievenstermenu in de
opmaakbalk en in het venstermenu 'Celnotatie' in het infovenster 'Cel' weergegeven.

8

Klik op 'OK' om uw getalnotatie op te slaan en op de geselecteerde cellen toe te

passen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een getalnotatie:

Saldo:-€ #.### ,##

Het streepje is een Spaties-element dat zorgt dat er een normale spatie wordt

Â

weergegeven tussen het valutasymbool en het getal.
Het eurosymbool is een Valuta-element.

Â

#.### is een Gehele getallen-element dat getallen groter dan 999 weergeeft met

Â

een scheidingsteken voor duizendtallen.
,## is een Decimalen-element.

Â

Als u dit getal in een cel met bovenstaande
notatie typt

Wordt het getal zo weergegeven

10000000

Saldo: € 10.000,000

0,95

Saldo: € 0,95

,666

Saldo: € 0,67